Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при допуснато закъснение при подаване на заявление за регистрация от лице, което към 01.01.2020 г. отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС

Изх. № М-24-38-42
Дата: 14.08.2020 год.
ЗДДС, чл. 96, ал. 1;
ЗДДС, чл. 96, ал. 10;
ЗДДС, чл. 102, ал. 3, т. 1;
ЗДДС, чл. 102, ал. 4;
ПЗР на ЗИД на ЗКПО, § 34.

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при допуснато закъснение при подаване на заявление за регистрация от лице, което към 01.01.2020 г. отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване с вх. № …………………..02.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Съгласно § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ПЗР на ЗИД на ЗКПО) лице, което към датата на влизането в сила на този закон отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС, е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.
Констатирали сте случаи на последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, възникнало задължение за регистрация по ЗДДС на 01.01.2020 г. и подадено заявление за регистрация извън законоустановения срок – след 15.01.2020 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
При допуснато закъснение при подаване на заявлението за регистрация от лице, което към 01.01.2020 г. отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС, за определяне на данъчните задължения на лицето коя е относимата норма на чл. 102 от ЗДДС – ал. 3, т. 1 или ал. 4?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Съгласно изречение второ на същата норма, когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
По силата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г., при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.
Предвид че правилата за определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 и 10 от ЗДДС са във взаимна връзка, в облагаемия оборот на всяко заместващо лице се включват собствените му обороти от други дейности, определени по правилата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, към които се добавят, през първия ден на започване на дейността в обекта, облагаемите обороти, реализирани в обекта от всички предходни лица по правилото на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС.
Съгласно § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО лице, което към 01.01.2020 г. отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС, е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.
Предвид посочената разпоредба, задължение за подаване на заявление за регистрация до 15.01.2020 г. (включително) възниква за всяко лице, което към датата на влизане в сила на закона извършва дейност в търговски обект, в който е заместило без прекъсване или с прекъсване в рамките на по-малко от един месец свързано лице или лице, с което действа съгласувано, като дейността, която извършва това лице, е еднородна на извършваната дейност от заместеното лице и към 01.01.2020 г., чрез сумиране на собствените му обороти с оборотите на заместените лица, е достигнало облагаемия оборот по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Както е посочено и в издаденото от зам. изпълнителния директор на НАП становище № 20-00-22/03.02.2020 г. по приложението на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, в облагаемия оборот на заместилото лице, действащо в обекта към 01.01.2020 г., се включва облагаемият оборот, реализиран от него за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и реализираният в обекта от извършвалите последователно еднородната дейност преди него лица за периода от 01.02.2019 г. до 31.12.2019 г. Основанието за това е, че разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС няма ретроактивно действие, поради което няма как при сумиране на оборотите за регистрация да бъдат взети предвид оборотите от 12-те месеца преди същинската дата на заместване, тъй като тя е настъпила преди влизане в сила на нормата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС. Затова, по силата на § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, извършеното през последните 12 месеца преди датата на влизане в сила на нормата (01.01.2020 г.) поемане на дейност, по смисъла и при условията на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, се счита за настъпило към 01.01.2020 г. Към тази дата се установяват и 12-те последователни месечни периоди по смисъла на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, включително текущия, оборотите от които следва да бъдат включени в оборота за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на лицето, за което са налице условията на § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО.
Предвид цитираната нормативна уредба при подадено заявление за регистрация извън срока по § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, след 15.01.2020 г., данъчните задължения на заместилото лице подлежат на определяне съгласно нормата на чл. 102, ал. 3, т. 1 от ЗДДС.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар