прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-24-36-113
Дата:12.03.2016
ЗДДС, чл. 112
ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-113/22.12.2015 г., е изложено следното:
Законът за горите (ЗГ) допуска възможност за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии. При промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна собственост, се заплаща цена за компенсационно залесяване, определяна ежегодно със заповед на министъра на земеделието и храните. Цената постъпва в приход на държавно предприятие по чл. 163 от ЗГ и се разходва само за създаване на нови гори.
Въпросите, поставени в запитването, по същество са следните:
1. Какво е третирането по ЗДДС на получените в държавното предприятие по чл. 163 от ЗГ суми за компенсационно залесяване?
2. Кога възниква основание за начисляване на данък върху добавената стойност и как следва да се определи размера на дължимия данък?
3.Следва ли да се издава фактура на лицата (собствениците, инвеститорите), които заплащат цена за компенсационно залесяване, при получаване на превода за компенсационно залесяване и какво основание следва да се посочи в същата?
Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
На основание чл. 86, ал. 5 от ЗГ при промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна и общинска собственост, се заплаща цена за компенсационно залесяване, определяна ежегодно със заповед на министъра на земеделието и храните.
Платената по чл. 86, ал. 5 от ЗГ цена се разходва само за създаване на нови гори и постъпва в приход на:
1. съответното държавно предприятие по чл. 163 – за горите – държавна собственост;
2. съответната община – за горите – общинска собственост.
Компенсационното залесяване се организира от съответното държавно горско стопанство/държавно ловно стопанство (които съгласно чл. 173 от ЗГ са териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163)или общината, на чиято територия се намира имотът, за който е заплатена цена за компенсационно залесяване, съгласно чл. 49 от Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране. Когато на територията на държавно горско стопанство/държавно ловно стопанство няма подходящи площи за залесяване, компенсационното залесяване се извършва на територията на друго държавно горско стопанство/държавно ловно стопанство, определено със заповед на директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 от ЗГ, в района му на дейност.
Според регламентираното в ЗГ държавното предприятие по чл. 163 от същия закон, чрез своите териториални поделения – държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, извършва управлението на горските територии – държавна собственост, като сред основните му функции е и създаване на нови гори върху земеделски територии. Средствата за осъществяване дейността на централните управления на държавните предприятия и на техните териториални поделения се набират от приходи, посочени в чл. 176 и сл. от ЗГ, включително от средствата за компенсационно залесяване. Средствата, постъпили в приход на държавното предприятие, се разходват за изпълнение на възложените му със ЗГ дейности и мероприятия, предвидени в утвърдения финансов план на предприятието. Платената по чл. 86, ал. 5 от ЗГ цена, която постъпва в приход на държавното предприятие, се разходва само за създаване на нови гори на основание чл. 86, ал. 7 от ЗГ.
Предвид изложеното, с извършването на залесяването, за което е дължима цената за компенсационно залесяване, държавно предприятие чрез съответното горско стопанство/държавно ловно стопанство осъществява функциите си, регламентирани със ЗГ, свързани със създаване на нови гори. В този смисъл извършването на компенсационното залесяване е свързано с възможността за реализиране от страна на държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ възложените им публични задължения, поради което същото не представлява извършване на независима икономическа дейност, съответно не е доставка и е извън обхвата на ЗДДС.
Предвид изложеното, държавното предприятие не следва да издава данъчен документ по чл. 112 от ЗДДС към лицата (собствениците, инвеститорите), които заплащат цена за компенсационно залесяване, като извършеното плащане може да се документира чрез издаване на първичен счетоводен документ, отговарящ на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *