прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-02-163
28.06.2012 г.
чл. 26, ал.2 от ЗДДС
§ 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС
чл. 113, ал. 1 от ЗДДС
чл. 69, ал. 1 от ЗДДС
В дирекция ,,Обжалване и управление на изпълнението” .. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-02-163/14.03.2012 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
По договор с рег. №….. с ИА ”X” на дружеството са отпуснати целеви средства – държавна помощ в размер на45 000.00 лв. (четиридесет и пет хиляди лева) за подготовка на подробен проект за реализация на игрален филм с работно заглавие „A”. В договора са определени максимално допустимите размери на държавните помощи по отделни видове дейности.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Как следва да се третира държавната помощ по ЗДДС?
2.Как следва да се документират доставките и плащанията по посочения договор?
3.Възниква ли за дружеството право на приспадане на данъчен кредит при изразходване на средствата за описаните в договора дейности?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос
В чл. 26, ал.2 от ЗДДС е посочено, че данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
Предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
В § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадена дефиниция на понятието “Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ и това са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
От договора, приложен към запитването, е видно, че целевите средства се отпускат за подготовка на подробен проект за реализация на игрален филм. Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 4 от Закона за филмовата индустрия (ЗФИ) за подготовка на проекти, включително създаване на филмови сценарии, за български филми и за филми при условията на международна копродукция с българско участие се осигурява държавно подпомагане в областта на филмопроизводството. Това подпомагане има характер на средства за покриване на загуби или финансиране на разходи във връзка с изготвяне на игрален филм и не следва да се третира като “субсидия, пряко свързана с доставка”, по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. Посочената държавна помощ по чл. 28, ал. 1, т. 4 от ЗФИ не влиза в данъчната основа на доставката по чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС.
По втори въпрос
Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.
Извършените от дружеството доставки, свързани с проекта, следва да се документират по общия ред по ЗДДС с издаване на фактура, съгласно разпоредбите на чл. 113 от закона. Изразходването на средствата следва да се документира съгласно общите разпоредби на Закона за счетоводството (ЗСч) и специалните правила на ИА”Национален филмов център”.
По трети въпрос
Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС дружеството (регистрирано лице) ще има право на приспадане на данъчен кредит за стоките и услугите, които се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. Предвид това, за посочените в договора разходи за доставки, свързани с организацията накастинг, производствени разходи, транспортни и др. видове разходи дружеството ще има право на приспадане на данъчен кредит, доколкото те се използват за извършване на облагаеми доставки.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *