прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-02-163
28.06.2012 г.
чл. 26, ал.2 от ЗДДС
§ 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС
чл. 113, ал. 1 от ЗДДС
чл. 69, ал. 1 от ЗДДС
В дирекция ,,Обжалване и управление на изпълнението” .. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-02-163/14.03.2012 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
По договор с рег. №….. с ИА ”X” на дружеството са отпуснати целеви средства – държавна помощ в размер на45 000.00 лв. (четиридесет и пет хиляди лева) за подготовка на подробен проект за реализация на игрален филм с работно заглавие „A”. В договора са определени максимално допустимите размери на държавните помощи по отделни видове дейности.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Как следва да се третира държавната помощ по ЗДДС?
2.Как следва да се документират доставките и плащанията по посочения договор?
3.Възниква ли за дружеството право на приспадане на данъчен кредит при изразходване на средствата за описаните в договора дейности?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос
В чл. 26, ал.2 от ЗДДС е посочено, че данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
Предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
В § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадена дефиниция на понятието “Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ и това са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
От договора, приложен към запитването, е видно, че целевите средства се отпускат за подготовка на подробен проект за реализация на игрален филм. Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 4 от Закона за филмовата индустрия (ЗФИ) за подготовка на проекти, включително създаване на филмови сценарии, за български филми и за филми при условията на международна копродукция с българско участие се осигурява държавно подпомагане в областта на филмопроизводството. Това подпомагане има характер на средства за покриване на загуби или финансиране на разходи във връзка с изготвяне на игрален филм и не следва да се третира като “субсидия, пряко свързана с доставка”, по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. Посочената държавна помощ по чл. 28, ал. 1, т. 4 от ЗФИ не влиза в данъчната основа на доставката по чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС.
По втори въпрос
Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.
Извършените от дружеството доставки, свързани с проекта, следва да се документират по общия ред по ЗДДС с издаване на фактура, съгласно разпоредбите на чл. 113 от закона. Изразходването на средствата следва да се документира съгласно общите разпоредби на Закона за счетоводството (ЗСч) и специалните правила на ИА”Национален филмов център”.
По трети въпрос
Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС дружеството (регистрирано лице) ще има право на приспадане на данъчен кредит за стоките и услугите, които се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. Предвид това, за посочените в договора разходи за доставки, свързани с организацията накастинг, производствени разходи, транспортни и др. видове разходи дружеството ще има право на приспадане на данъчен кредит, доколкото те се използват за извършване на облагаеми доставки.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »