ЗДДС, чл.117, aл. 1,ЗДДС, чл.69, aл. 1,ЗДДС, чл.116, aл. 1,ЗДДС, чл.73, aл. 1,ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 1,ЗДДС, чл.41, т. 1, буква а,ЗДДС, чл.113, aл. 1,ЗДДС, чл.116, aл. 2,ЗДДС, чл.116, aл. 3

Изх. № 53-02-179/21.06.2011 г.
ЗДДС, чл.41, т.1, б.”а”
чл.113, ал.1
чл.117 от ЗДДС
чл.116, ал.1, ал.2 и ал.3
чл.69, ал.1
чл.70, ал.1, т.1
чл.73, ал.1
Представляваното от Вас дружество има следния предмет на дейност: частна детска градина, която осъществява обучение, възпитание и изхранване на деца. Дружеството осъществява и други дейности, които са облагаеми доставки по смисъла на ДДС. Същото не получава каквито и да е субсидии от държавния или общинския бюджет.
Дружеството има заповед от министъра на образованието за откриване на частна детска градина и отговаря на Закона за народната просвета.
След получаването на заповедта за откриване на частна детска градина от министъра на образованието, дружеството продължава да третира извършваните от него доставки като облагаеми и им начислява ДДС, както и ползва пълен данъчен кредит върху покупките.
Поставените въпроси в запитването са:
-Трябва ли дружеството да премине към частичен данъчен кредит и трябва ли да преустанови начисляването на ДДС върху извършваните доставки, свързани с детската градина?
-Трябва ли дружеството да преизчисли финансовия си резултат, както и внесения/възстановен ДДС от датата на получаване на заповедта на министъра на образованието до днешна дата?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС, освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции;
В конкретния случай, осъществените от „….” ЕАД услуги по обучение, възпитание и изхранване на деца ще се третират като освободени доставки, доколкото същите могат да бъдат свързани с предучилищната подготовка и възпитание.
В тази връзка, в чл.113, ал.1 от ЗДДС указва, че всяко данъчно задължено лице-доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117 от ЗДДС. По смисъла на чл.79, ал.4 от ППЗДДС, при извършване на освободена доставка във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва съответната разпоредба от закона, съгласно която доставката е освободена. В случая като основание за неначисляване на данък, във фактурата следва да бъде отразен „чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС”.
В запитването е посочено, че дружеството е третирало извършваните от него доставки като облагаеми и им е начислявало ДДС. В конкретния случай данъкът се явява неправомерно начислен.
Във връзка с неправомерно начисления ДДС, следва да имате предвид разпоредбата на чл.116 от ЗДДС.В ал.1 от разпоредбата е посочено, че поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. Ал.2 от същата разпоредба посочва, че за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен; Ал.3 – За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен. Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
Относно поставеният въпрос в запитването, касаещ ползването на частичен данъчен кредит Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.69, ал.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне:
1. данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави;
2. начисления данък при внос на стоки по чл.56 и 57;
3. изискуемия от него данък като платец по глава осма.
По смисъла на чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл.69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
В чл.73, ал.1 от ЗДДС е указано, че регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.
Доколкото от изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че дружеството „осъществява и други дейности, които са облагаеми доставки по смисъла на ЗДДС”, то следва да се приложи чл.73, ал.1 от Закона.

Оценете статията

Вашият коментар