прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 23-22-426 от
2013 г.
чл. 173, ал. 1 от ЗДДС
В дирекция ,,Обжалване и управление на изпълнението” ., понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-22-426/25.02.2013 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„X” ЕООД, е подизпълнител по договор за доставка на инженерни услуги, свързани с подпомагане органите по осигуряване на качество (Quality Assurance QA) при строителния мениджмънт и строителния надзор исъдействие при откриването и остраняването на дефекти във връзка със строителството на военна база – обект Ново село, на Силите на Съединените американски щати, от месец март 2009 г.до настоящият момент. Дружеството възложител (от своя страна изпълнител по договор със Силите на Съединените американски щати) е германско – Coplan AG, с VAT DE200163890 и не е регистрирано за целите на ДДС в България. От началото на договора ежемесечно са издавани фактури за извършените от „X” ЕООД услуги с VAT номера нанемската фирма. Формуляр, приложен в Анекс Б oт споразумението по прилагане, не е представен и съответно във фактурите е начисляван данък 20% за услугите, предоставяни от „Прототип” ЕООД, на обект Ново село. След допълнителни проучвания, запитвания към компетентните власти и запознаване с процедурите по освобождаване от ДДС, въз основа на сключеното Споразумение по прилагане на освобождаване от данъци и данъчни облекчения, обн. в ДВ бр. 29 от 18.03.2008 г., в изпълнение на Споразумението между правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, обн. в ДВ бр.55 от 2006 г., в сила от 07.06.2006 г., Coplan AG изразява пред „X” ЕООД желанието и готовността си да предостави удостоверение от Силите на Съединените американски щати и съответно формуляр Анекс Б от споразумението по прилагане, с което да удостовери, че услугите извършвани от „X” ЕООД от началото на подписване на договора, са реално потребени от Силите на Съединените американски щати. Съгласно Указание № 91-00-281/15.09.2008 г. и допълващото към него Указание № 20-00-95/04.04.2011 г. на изпълнителния директор на НАП, е видно, че корекциите на погрешно издадени фактури с начислен данък добавена стойност, се извършва чрез анулиране на фактурите с изготвяне на протокол по чл. 116,
ал. 3 и 4 от ЗДДС, включването им с обратен знак в дневниците за продажби и издаване на коректни такива, като условието е предоставянето от страна на възложителя формуляр – приложение Анекс Б към Споразумението по прилагането на освобождаване от данъци.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Какви действия е необходимо да предприеме „X” ЕООД за извършване на корекция по фактурите, издадени към Coplan AG, включително за тези, издадени в предходни отчетни периоди от 2009 г. до момента?
2.Как следва да се отразят корекциите в отчетнитерегистри по ЗДДС?
3.Какви документи са необходими за прилагане на нулева ставка на данъка на основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за фактурите, издавани от „X” ЕООД към Coplan AG и как следва тези фактури да се отразяват в отчетните регистри по ЗДДС?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Относно приложението на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната
Със Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, ратифицирано със Закон, приет от 40-то Народно събрание на 26.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 55 oт 2006 г., в сила oт 12.06.2006 г. се предвижда освобождаване от данъци за официални нужди на силите на Съединените щати. Подробности относно прилагането на освобождаването се съдържат в Споразумението по прилагане относно освобождаването от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната (Споразумение по прилагането на освобождаване от данъци), което е одобрено с Решение № 83 от 13.02.2008 г. на Министерския съвет, в сила oт 28.02.2008 г. Обнародвано е в ДВ, бр. 29 от 18.03.2008 г.
Доставките, предназначени за силите на Съединените щати, с място на изпълнение на територията на страната имат характер на доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка – доставки по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС. Такъв характер имат доставките както по отношение на преките изпълнители, така и на подизпълнителите. Определящо относно прилагането на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС е крайното потребление – стоките и услугите да са предназначени за крайно потребление от Силите на Съединените щати.
Съгласно т. 7 от Споразумението по прилагането на освобождаване от данъци “придобиването на стоки и услуги, придобити без данъчно облагане, се документира във формуляра, приложен в Анекс Б oт това споразумение по прилагане. Тези формуляри се заверяват от органите на Силите на Съединените щати, като купувачът предоставя формулярите на търговеца, за да документира освобождаването oт данъци или данъчното облекчение на мястото на продажбата. При поискване властите на Съединените щати предоставят копия от удостоверенията за освобождаване oт данъци на съответните български данъчни власти“.
За прилагане на нулева ставка по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС е необходимо да разполагате със заверен формуляр – приложение Анекс Б къмСпоразумението по прилагането на освобождаване от данъци, в което Вашето дружество следва да е посочено.
Тъй като Споразумението, с което е предвидено освобождаването от облагане с данък върху добавената стойност е ратифицирано и обнародвано в Държавен вестник, същото, съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България е част от вътрешното право на страната и има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Поради това, по отношение на процедурата освобождаването не следва да се прилага редът, предвиден в чл. 173, ал. 1 от ЗДДС и глава седемнадесета, раздел ІІ от Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС), а редът, предвиден в Споразумението по прилагането на освобождаване от данъци, тъй като ратифицираното Споразумение предвижда това, т.е. не се подава писмено искане за потвърждаване на наличието на основание за прилагане на режима по чл.173, ал.1 от ЗДДС.
Със Заповед на Изпълнителния директор на НАП ЗЦУ-130/28.01.2010 г. е утвърдена процедура за взаимодействие между НАП и представители на въоръжените сили на САЩ относно освобождаване от ДДС на доставки на стоки и услуги, предназначени за официалните нужди на Въоръжените сили на САЩ.
По първи и втори въпрос
Предвид изложеното по-горе и съгласно изразеното становище на НАП в писмо Изх. № 91-00-281/15.09.2008 г., в случай, че регистрираното по ЗДДС лице, извършило доставки с място на изпълнение на територията на страната на стоки и/или услуги, предназначени за крайно потребление от Силите на Съединените щати, е издало погрешно фактури като е начислило данък върху добавената стойност за тези доставки и ги и е отразило в дневника за продажбите, същото може да ги анулира като издаде протоколи с реквизитите на чл. 116, ал. 4 от ЗДДС и ги включи в дневника на продажбите с обратен знак. Такова коригиране е допустимо само в случай, че лицето – доставчик/изпълнител или подизпълнител притежава заверен от органите на Силите на Съединените щати формуляр – приложение Анекс Б към Споразумението по прилагане на освобождаване от данъци.
По трети въпрос
Съгласно процедурата освобождаването от ДДС на доставки на стоки и услуги, предназначени за официалните нужди на Въоръжените сили на САЩ се предоставя към датата на данъчното събитие, чрез прилагане на нулева ставка на данъка. Наличието на основание за прилагането на нулева ставка на ДДС се удостоверява чрез фактура за доставката и формуляр – удостоверение за освобождаване от данъци, заверено от службата за данъчни облекченияна Въоръжените сили на САЩ, за всяка доставка по отделно. Когато получател по доставката е лице различно от Въоръжените сили на САЩ /при наличие на подизпълнители/ формулярът се придружава от договори и поръчки, фактури и други удостоверителни документи.
Издадените фактури от „X” ЕООД към Coplan AG с приложена нулева ставка на данъка на основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС следва да се отразят в клетка 21 на дневника на продажбите – „данъчна основа на доставките по чл. 140, 146 и 173 от ЗДДС”.

Оценете статията

Вашият коментар