прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52,
Изх. № М-24-36-18
Дата:22.04.2015 год.
ЗДДС, чл. 14, ал. 1;
ЗДДС, чл. 14, ал. 2;
ЗДДС, чл. 20;
ППЗДДС, чл. 79, ал. 3, т. 2.
ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите с вх. № М-24-36-18/18. 03. 2015 г., е изложено следното:
Основната дейност на дружество, регистрирано по ЗДДС лице, е търговия със стоки чрез поръчка по електронен път в уебсайт. Дружеството закупува стоки предимно от други държави членки, както и внос, които пристигат в склад на дружеството, който е разположен на територията на страната. Същото продава стоките на физически (данъчно незадължени) лица от България и Румъния, чрез уебсайт. Дружеството няма склад в Румъния, а стоките се пакетират и изпращат до физическите лица от склада в България.
Стоките не са нови превозни средства, не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, не са акцизни стоки, и не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
Дружеството има сключен договор за транспортни услуги с куриерска фирма, която доставя стоките до физическите лица. Транспортът се поема основно от дружеството, като за по-малките доставки включва такса за доставка, която е значително по-ниска от цената на транспорта.
Предстои регистрация на дружеството в Румъния, предвид това, че е достигнат прага за регистрация за дистанционни продажби.
Поставените в запитването въпроси са следните:
1. Какво ще бъде данъчното третиране на доставките на стоки в Румъния и как следва да се отразяват същите в дневниците по ЗДДС след регистрацията на дружеството в Румъния?
2. Ще има ли промяна в данъчното третиране на закупените стоки, които са предимно от вътреобщностно придобиване (от страни различни от Румъния), като всички закупени стоки се доставят до склада на дружеството в България?
Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗДДС дистанционна продажба на стоки е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
4. стоките:
а) не са нови превозни средства, или
б) не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
в) не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
За целите на ал. 1, когато стоките, които се доставят, изпращат или транспортират от трета страна или територия и се внасят от доставчика в държава членка, различна от тази, в която транспортът до получателя приключва, приема се, че стоките са изпратени или транспортирани от държавата членка на вноса – чл. 14, ал. 2 от ЗДДС.
На основание чл. 20 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба по чл. 14 от същия закон е на територията на държавата членка, където транспортът приключва, когато са налице едновременно следните условия:
1. доставчикът е регистрирано по този закон лице на основание, различно от това за регистрация за вътреобщностно придобиване;
2. извършените от лицето по т. 1 доставки при условията на дистанционна продажба за държава членка надвишават за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година сумата, определена в законодателството на тази държава членка.
В този смисъл при прехвърляне на определен стойностен праг на продажбите за текущата или предходната година, всички последващи доставки (включително доставката, с която прагът се надвишава), се облагат в държавата членка, където транспортът приключва. Прагът на продажбите, при надхвърлянето на който, за доставчика възниква задължение за регистрация във връзка с дистанционни продажби в държавата членка, където транспорта приключва, се определя от законодателството на всяка държава. Облагането може да се извърши в държавата, където транспортът приключва и ако доставчикът се регистрира за целите на ДДС в тази държава членка за дистанционните продажби по избор, преди да е достигнал задължителния стойностен праг за регистрация.
Доставка с място на изпълнение на територията на друга държава членка на стоки при условията на дистанционни продажби се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка, на основание чл. 79, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС).
Според посоченото в запитването дружеството е получател на доставки на стоки от други държави членки, както и внос, като същите се доставят в склад на дружеството, който е разположен на територията на страната. Дружеството няма склад в Румъния, а стоките се пакетират и изпращат до физически (данъчно незадължени) лица от България и Румъния от склада на територията на страната. Посочено е още, че стоките не са нови превозни средства, не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, не са акцизни стоки, и не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
Предвид гореизложеното, при условие, че са изпълнени изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗДДС, доставките на стоки, които извършва дружеството с получатели данъчно незадължени лица от Румъния ще се декларират и отчитат при условията на дистанционни продажби.
При условие че дружеството се регистрира за целите на дистанционните продажби в Румъния, документирането и отчитането на доставките на стоките при условията на дистанционни продажби ще се извършва по правилата на законодателството на Румъния. Следва да се има предвид, че издадените във връзка с тези доставки фактури следва да се отразят и в дневника за продажбите в кл. 23 – “ДО на доставките по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС, включително ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“, съответно кл. 18 от справката-декларация по ЗДДС.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар