прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез ф

Изх. № 23-22-2234/14.12.2013 г.
Чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 9, чл. 3 и чл. 21, ал. 4, т. 1, б. „а”, чл. 25, чл. 66, ал. 1, т. 1, чл. 111а, ал. 1, чл.118, ал.1, чл.118, ал.3 от ЗДДС
чл. 3, ал. 1, чл. 25, ал. 3 от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
В дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-22-2234/23.10.2013 г., относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006г.).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка.
Осъществявате дейност като едноличен търговец, свързана със строителни и ремонтни работи и ремонти на В и К инсталации. Регистриран сте по ЗДДС. Възнамерявате да осъществявате и дейност, свързана с посредничество при покупко-продажби на недвижими имоти.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Необходимо ли е да уведомите НАП за осъществяването на новия вид дейност?
2.Следва ли да начислявате ДДС върху размера на получаваните комисионни?
3.Как следва да бъдат документирани осъществяваните услуги?
4.Следва ли дружеството да регистрира и отчита приходите от дейността си свързана с недвижими имоти чрез второ фискално устройство (ФУ) по реда на Наредба № Н-18/2006 г.?
По така зададените въпроси, фактическата обстановка и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос
Данъчното материално и процесуално законодателство не регламентира задължение за уведомяване на приходната агенция при осъществяване на независима икономическа дейност, различна по вид от тази, която сте осъществявали до този момент.
По втори въпрос
Извършването на посреднически услуги при осъществяването на сделки с недвижими имоти, намиращи се на територията на страната, по силата на чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 9, чл. 3 и чл. 21, ал. 4, т. 1, б. „а” от ЗДДС е облагаема доставка на услуга. Същите не са сред изброените в закона като освободени доставки, нито като облагаеми с нулева ставка. Поради това, в съответствие с чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, върху стойността на данъчната основа, определена по правилата на чл. 25 от ЗДДС, следва да бъде начисляван данък със ставка двадесет на сто.
По трети въпрос
На основание чл. 111а, ал. 1 от ЗДДС документирането на доставките следва да се извършва по общия ред за документиране на доставки с място на изпълнение на територията на страната – чрез издаване на фактури и известия към тях.
По четвърти въпрос
Съгласно чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (в сила от 08.03.2013 г.) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18/2006 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18 /2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Фискалната касовата бележка е документ, регистриращ платената от клиента сума за доставка на стока и/или услуга в търговски обект, по която се заплаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, по смисъла на чл.118, ал.3 от ЗДДС.
Наоснованиечл. 25, ал. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. фискалнатакасова бележкасе издава при извършванена плащането и сепредоставя на клиента, а същия е задължен да я съхранява до напускане на обекта.
От цитираните разпоредби следва, че броя на ФУ не се определя от броя на извършваните дейности от дружеството, а от обособените места за извършване на плащането.
Дружеството може да регистрира и отчита оборотите от различни дейности чрез едно ФУ само в случай, че е създадена организация за плащане на извършените доставки, гарантираща спазване на цитираните разпоредби.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар