Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г., в сила от 01.01.2007г. във връзка с облагане доходите от производство на

Изх. № 94-С-242
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г., в сила от 01.01.2007г. във връзка с облагане доходите от производство на непреработена земеделска продукция от физическо лице – едноличен търговец, което е регистрирано и като земеделски производител.
По повод Ваше писмено запитване с вх. 94-С-242 / ………, постъпило вна Националната агенция за приходите, Ви уведомявам за следното:
1. По първият и вторият въпрос.
На основание чл. 10, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изпълнителният директор организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията. Задълженията на лицата, свързани с търговската им регистрация са уредени в Търговския закон и в този смисъл изразяването на становище по прилагането му е извън функционалната компетентност на Националната агенция за приходите, тъй като същият е извън обхвата на данъчно и осигурителното законодателство.
От посочените в писмото Ви данни и допълнително събраната информация, с цел изясняване на конкретната фактическа ситуация, става ясно, че от 1991 г. сте регистриран като едноличен търговец с фирма „…………..“, БУЛСТАТ: ……………. и дейност: „отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, и други специфични продукти“.
Предвид гореизложеното, във връзка с данъчното Ви облагане, изразявам следното принципно становище:
С регистрирането си като едноличен търговец физическото лице не придобива субектност, различна от тази. която притежава като физическо лице и доходите му от търговската дейност подлежат на облагане по реда на Раздел II от глава нега на Закона за данъците върху доходите па физическите лица (ЗДДФЛ). На основание чл. 13. ал. З от същия закон, не се облагат с данък доходите от дейността ма физическите лица.
регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. На основание чл. 26, ал. 2, т. З от ЗДДФЛ, счетоводният финансов резултат (печалба или загуба), формиран от тази дейност, не се включва в облагаемия доход от стопанска дейност като едноличен търговец. Независимо, че са необлагаеми, доходите по чл. 13, ал. З от ЗДЦФЛ подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.
Имайте, предвид, че по аналогичен начин е уредено и облагането на извършваната от Вас дейност в отменения Закон за облагане доходите на физическите лица (отм. ДВ бр. 95/2006 г.), който е в сила до 31 декември 2006 г.
2. По третият въпрос.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2007 г. и на основание Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти (обн. ДВ. бр.106/2006г., изм. ДВ. бр.7/2007г.) данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато заплащането се извършва по банков път.
Съгласно чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. освободени от задължението да използват фискално устройство за отчитане на продажбите са лицата, които отговарят едновременно на следните условия:
•продават собствена и непреработена селскостопанска продукция; и
•са физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.
Като регистриран едноличен търговец за Вас възниква задължение да регистрирате и отчитате извършваните продажби на стоки и услуги чрез фискално устройство по реда на Наредба № Н-18/2006 г.(аргумент чл. 3)
Обръщам Ви внимание, че при извършване на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни, освобождаването по чл. 4, т. 2 е неприложимо и за лицата съществува задължение за използване на фискално устройство.
//

Оценете статията

Вашият коментар