прилагане разпоредбите на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) по отношение на български граждани, които са удостоверили периоди на осигуряване на територията на остров Ман

3_1471/19.09.2019 г.

ЗЗО, чл. 40а;
Регламент (ЕО) № 883/2004;
Регламент (ЕО) № 987/2009

ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) по отношение на български граждани, които са удостоверили периоди на осигуряване на територията на остров Ман

Според изложеното в запитването, лица са подали в офис на НАП заявления за завръщане в страната по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО. Към същите са приложили удостоверения от ОД на МВР и документи, удостоверяващи осигурителни периоди на територията на остров Ман.
В тази връзка е поставен въпросът прилагат ли се на територията на остров Ман Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004) и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (Регламент (ЕО) № 987/2009)?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, обн. ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2019 г.) е изразено следното становище:
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЗО всички български граждани, които не са граждани и на друга държава са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
С разпоредбата на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО е дадена възможност, когато български граждани, които са длъжни да осигуряват себе си, но пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, да могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП. След завръщането си в РБългария тези лица могат да възстановят здравноосигурителните си права след изтичане на 6 последователни месеци в осигуряване на някое от основанията по чл. 40 от ЗЗО (чл. 40а, ал. 2 от ЗЗО) или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските (чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО).
Следва да се има предвид, че от 1 януари 2007 г. РБългария е част от Европейския съюз (ЕС) и от тази дата се прилагат регламентите в областта на координацията на системите за социална сигурност, които като източник на вторичното право на ЕС се прилагат пряко и с приоритет в случаи на противоречие с националното законодателство на държавите-членки. Считано от 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) – Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009.
Предназначението на регламентите е да се гарантира и стимулира свободното движение на гражданите на държавите-членки, като същите се прилагат на територията на всички държави-членки на ЕС към граждани на държава-членка, лица без гражданство и бежанци, които пребивават в държава-членка, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави-членки, както и към членовете на техните семейства.
С оглед членството на РБългария в ЕС след 01.01.2007 г. разпоредбите на чл. 40а от ЗЗО не се прилагат по отношение на периоди, през които лицата са подлежали на здравно осигуряване в друга държава-членка съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност и това произтича от разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО.
Предвид изложеното може да се обобщи, че в случаите, в които лица пребивават в държави, които не са членки на ЕС, регламентите за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) – Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 не са приложими. Съгласно посоченото в глава 2 на ръководство от 06 август 2010 г. относно компенсации, възнаграждения и пр. на работниците по Регламент (ЕО) № 883/2004, Приложение VІІ остров Ман не съставлява част от ЕС. В настоящия случай лицата правилно са подали заявления за завръщане в страната по чл. 40а от ЗЗО.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на чл.189б от ЗКПО за преотстъпване на данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като на регистриран земеделски производител за 2010г.

2_424/22.03.2011чл.48, ал.6 и ал. 7 от ЗДДФЛчл.189б от ЗКПО ОТНОСНО: приложение на чл.189б от ЗКПО за преотстъпване на данък върху годишната данъчна основа за доходите

данъчно третиране по ЗДДФЛ на получено възнаграждение от вещо лице, регистрирано като едноличен търговец и право на приспадане на данъчен кредит за автомобил съгласно разпоредбите на ЗДДС

3_ 3176/02.07.2008г.ЗДДФЛ, чл.29, т.2ЗДДФЛ, чл.9, ал.3Относно: данъчно третиране по ЗДДФЛ на получено възнаграждение от вещо лице, регистрирано като едноличен търговец и право на приспадане на

правната регламентация на вътреобщностното придобиване по чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗДДС, , следва да имате предвид разяснение дадено с писмо изх.№ 91-00-241 от 04.06.2009 г. на Изп.директор на

Изх. № 20-00-11520.05. 2015 г.чл. 20, ал.1 и ал. 2 от ЗДДСчл.121 от ППЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитванията е следната:Румънско дружество регистрирано за целите на

НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 7

2_1629/01.11.2012 г.Наредба №Н-18/13.12.2006 гчл.4, т.7 Подали сте запитване от няколко лица, производители на мартеници. В запитването сте описали, че лицата, които са го подали са