прилагане разпоредбите на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) по отношение на български граждани, които са удостоверили периоди на осигуряване на територията на остров Ман

3_1471/19.09.2019 г.

ЗЗО, чл. 40а;
Регламент (ЕО) № 883/2004;
Регламент (ЕО) № 987/2009

ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) по отношение на български граждани, които са удостоверили периоди на осигуряване на територията на остров Ман

Според изложеното в запитването, лица са подали в офис на НАП заявления за завръщане в страната по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО. Към същите са приложили удостоверения от ОД на МВР и документи, удостоверяващи осигурителни периоди на територията на остров Ман.
В тази връзка е поставен въпросът прилагат ли се на територията на остров Ман Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004) и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (Регламент (ЕО) № 987/2009)?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, обн. ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2019 г.) е изразено следното становище:
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЗО всички български граждани, които не са граждани и на друга държава са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
С разпоредбата на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО е дадена възможност, когато български граждани, които са длъжни да осигуряват себе си, но пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, да могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП. След завръщането си в РБългария тези лица могат да възстановят здравноосигурителните си права след изтичане на 6 последователни месеци в осигуряване на някое от основанията по чл. 40 от ЗЗО (чл. 40а, ал. 2 от ЗЗО) или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските (чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО).
Следва да се има предвид, че от 1 януари 2007 г. РБългария е част от Европейския съюз (ЕС) и от тази дата се прилагат регламентите в областта на координацията на системите за социална сигурност, които като източник на вторичното право на ЕС се прилагат пряко и с приоритет в случаи на противоречие с националното законодателство на държавите-членки. Считано от 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) – Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009.
Предназначението на регламентите е да се гарантира и стимулира свободното движение на гражданите на държавите-членки, като същите се прилагат на територията на всички държави-членки на ЕС към граждани на държава-членка, лица без гражданство и бежанци, които пребивават в държава-членка, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави-членки, както и към членовете на техните семейства.
С оглед членството на РБългария в ЕС след 01.01.2007 г. разпоредбите на чл. 40а от ЗЗО не се прилагат по отношение на периоди, през които лицата са подлежали на здравно осигуряване в друга държава-членка съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност и това произтича от разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО.
Предвид изложеното може да се обобщи, че в случаите, в които лица пребивават в държави, които не са членки на ЕС, регламентите за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) – Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 не са приложими. Съгласно посоченото в глава 2 на ръководство от 06 август 2010 г. относно компенсации, възнаграждения и пр. на работниците по Регламент (ЕО) № 883/2004, Приложение VІІ остров Ман не съставлява част от ЕС. В настоящия случай лицата правилно са подали заявления за завръщане в страната по чл. 40а от ЗЗО.

5/5

Вашият коментар