Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № М-94-П-116
Дата: 06.12.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 10, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 22;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 14;
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 7;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 62.

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Във Ваше писмо, постъпило по електронната поща в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № М-94-П-116 от 24.09.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Училището, в което сте счетоводител, е домакин на проведен национален конкурс. Посочили сте, че наградният фонд е за ученици (непълнолетни и пълнолетни), а предоставяните награди са по 100 лв. на ученик.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Изплатените парични награди подлежат ли на облагане по реда на ЗДДФЛ и ползват ли се облекчения за ученици?
2. Като платец на наградите, какви са задълженията на училището за декларирането им?
3. Във връзка с прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 22 от ЗДДФЛ има ли значение дали наградите са предметни или парични?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:
По силата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. На основание чл. 13, ал. 1, т. т. 20, 21 и 22 от ЗДДФЛ не са облагаеми:
– паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта (ЗХ) или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);
– наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на ЗХ или съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС, или държава – страна по Споразумението за ЕИП, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ. Във връзка с § 1, т. 62 от ДР на ЗДДФЛ предметни печалби с незначителна стойност са тези, чиято пазарна цена е до 100 лв.;
– предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура“, предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.
Следователно, освободени от облагане са само наградите, които попадат в обхвата на чл. 13 от ЗДДФЛ. Условията и редът за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби е определен в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, като наградите, които се предоставят по този специален ред на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси, не подлежат на данъчно облагане по ЗДДФЛ без оглед на техния размер и вид (предметни или парични).
В случай че наградите не са освободени от облагане по силата на чл. 13 от ЗДДФЛ, същите представляват доход за физическите лица, които са ги придобили (непълнолетни и пълнолетни лица), който подлежи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14 от същия закон.
Съгласно чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. В съответствие с разпоредбата на чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ окончателният данък се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице, и в същия срок се декларира в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за дължимите данъци.
По отношение на придобиването на доходите се прилага общият принцип на ЗДДФЛ, посочен в чл. 11 от закона, и доходът се смята за придобит на датата на:
– плащането – при плащане в брой;
– получаването на престацията – за непаричен доход.
В съответствие с чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар