прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Изх. № 94-00-163
12.09.2013 г.
ЗЗО
чл. 33
чл. 40, ал. 3, т. 2
чл. 40а,ал. 1
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” ….е постъпило Вашеписменозапитванеприето свх. № 94-00-163 от 21.08.2013 г.,относно прилаганеразпоредбитенаЗаконазаздравнотоосигуряване (ЗЗО).
В запитванетое изложенаследнатафактическаобстановка:
Понастоящем дъщеряВиXена28години(роденаена 05април1985г.)Впериодамесецавгуст2011г.-месецавгуст2013 г.следвамагистратура(редовнообучение)в Дания.Катотакаваеосигуреназдравноподатскотозаконодателстводо31.08.2013г. ПребивавалаевБългария впериода18.12.2012г. -07.01.2013г. Освенпосоченияпериод,тянеепребивавалавБългарияпрез2012г.ипървитеосеммесецана2013г.ЛицетопредстоидасевърневБългарияна28.08.2013г.
Взапитванетонесаупоменатипериоди,презкоитолицетоепребивавалов Българияпрез2011 г.
Къмзапитванетоеприложенокопиенадокумент,издаденотуниверситетYна22юли2013г., удостоверяващо,чеXе студентвпосоченияуниверситетв периода01септември2011г. -пролетенсеместърна2013г.
Съгласноданнитеотинформационнатасистемана НАП,Xеосигуренакатолицепотрудовдоговор чрезосигурителяYзапериода14.02.2011г.-09.03.2011г. ЗаX запериодамесецаприл2011г.-месецавгуст2013г.нямаподадениданни,коитодаудостоверяватосигуряванетойпобългарскотосоциалноосигурителнои/или здравноосигурителнозаконодателство.
Въввръзкасвъзникналияказуссапоставениследните въпроси:
1.Каквиздравноосигурителнивноскиседължатпобългарскотозаконодателство забългарскигражданин, койтодо31.08.2013г.еосигуренкатостудентподатскотозаконодателство?
2. Скакъвдокументсеудостоверява,честудент-редовнообучениевДанияе осигуренздравно по датското законодателство?
3.Скакъв документсеудостоверяватпериодите,през коитодаденолицее пребивавалоповечеот183дниизвънтериториятанаРепубликаБългария?
Предвидизложенатафактическаобстановка,поставенитевъпросииотносиматакъмтях нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
Попървиивторивъпрос:
Кръгътна лицата,коитосазадължителноосигуренивНационалнатаздравноосигурителнакаса(НЗОК)еопределенвчл. 33отЗЗО.Наоснованиеал. 1, т. 1отцитиранатаправнанормазадължителноосигуренивНЗОКсавсичкибългарскиграждани,коитонесагражданинадругадържава.
Наоснованиечл. 40, ал. 3, т. 2отЗЗОзасметканарепубликанскиябюджет сеосигуряватстудентите – редовнообучениевъввисшиучилищадонавършванена26-годишнавъзрастидокторантитенаредовнообучениеподържавнапоръчка.ЗалицетоX,предвидданнитепопосоченияказус,тазиразпоредбаенеприложима,тъйкатосъщатаучиредовнамагистратуравуниверситетY(Дания)от01.09.2011г.икъмтазидатавечеенавършила26-годишнавъзраст.
НесазадължителноосигуренивНЗОКлица,коитосъгласноправилатазакоординациянасистемитезасоциалнасигурност подлежатназдравноосигуряваневдруга държава-членка(чл. 33, ал. 2отЗЗО,всилаот01.01.2007г.)Акосъгласноправилатазакоординациянасистемитезасоциалнасигурностдаденолицеподлежиназдравноосигуряваневдържаватапопребиваване,тонаоснованиецитиранахипотеза недължиздравни вноскипобългарскотозаконодателство,независимоот продължителносттана пребиваваневдругадържава-членка.ВтозислучайотлицатанесеизисквадапредставятпаспортилиудостоверениеоторганитенаМВР,откоитодасавидни датитенавлизанеиизлизанеотРепубликаБългария,адокументиздаденоткомпетентнитеорганинасъответнатадържава,чесабилиздравноосигурени.
Изясняванетоикорекциятаназдравноосигурителниястатусналицатасеизвършвапоисканеназаинтересованителица.Исканиятазакорекцияназдравенстатусследвадасапридруженисдокументи,доказващисъответнитеобстоятелства. Залицата, коитосапребиваваливдържава-членкадокументите,удостоверяващипринадлежността налицето къмсистематазаздравноосигуряваневстранаизвънРепубликаБългариясанапримерформуляр Е101, Е104, Е106, S1, U1,H013;европейсказдравнакарта,издаденаоткомпетентнатаинституциянадържавата-членкапопребиваваненалицетоидр.ИсканетозакорекцияназдравенстатуссеподававкомпетентнататериториалнадирекциянаНАПпопостояненадресналицето.
Предвидгореизложеното, Xзадасеосвободиотзадължениязавнасяненаздравноосигурителнивноскизапериодите,презкоитоепребивалаисееобучававДания,следвадаподадеисканевТДнаНАПСофия,катопредставинадлежнидокументи,доказващичеебила студенткавДания (спосоченаначалнаикрайнадата), кактоидокументдоказващ принадлежносттайкъмсистематазаздравноосигуряване вДанияпрезтозипериод.
Следпредставяненанеобходимитедокументи,даннитеоттяхсевъвеждатвдопълнителниярегистърназдравноосигуренителицанаНАП,сцелудостоверяваненаактуалнияздравноосигурителенстатусналицето.
Вслучая,аколицетонепредставинадлежендокумент,издаденоткомпетентнатаинституциянаДания,задасевъзстановятздравноосигурителнитемуправа,следвадавнеседължимитездравноосигурителнивноскизапериодана пребиваваневДания.
Потретивъпрос:
Съгласночл. 40а,ал. 1отЗЗО(редакциявсилаот08.03.2013г.) българскитеграждани,коитосадлъжнидаосигуряват себесиипребиваватвчужбинаповечеот183днипрезеднакалендарнагодина,могатданезаплащатздравноосигурителнивноскидокраянасъответнатакалендарнагодина,смятаноотдататананапусканенастранатаизавсякаследващакалендарнагодинаследподаденозаявлениедоНационалнатаагенциязаприходите. Тазихипотезасеотнасязалица,коитоса пребиваваливдържави,за които енеприложимахипотезатаначл.33, ал. 2отКСО.
Вбългарското законодателствонямаизричноупоменати документи,скоитосеудостоверявапребиваванетонададенолице повечеот183дниизвънтериториятанаРепубликаБългария.Посилатаначл. 37, ал. 2отДанъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК),такивадокументимогатзабъдат:
-копиеназадграниченпаспорт,откойтосавиднидатитенавлизанеиизлизанеотРепубликаБългария;
-удостоверениеотсъответнатаобластнадирекциянаполициятазадатитенавлизанеиизлизанеотРепубликаБългария;
-документ,издаденоткомпетентнитеорганинасъответнатадържава,преведеннабългарскиезикпореданаправилниказалегализациите,заверкитеипреводитенадокументиидруги книжа.
Посилатаначл. 85 отДОПК и в съответствие с разпоредбитеначл. 3, ал. 1, т. 1отЗаконазанационалнатаагенция заприходите вкореспонденциятасисНационалнатаагенциязаприходитестедлъжнадапосочватеВашатаидентификация(имеиЕГН/ЛНЧ,съответнофирмаиБУЛСТАТ/ ЕИК,определениотАгенциятаповписванията;адреспочл. 8отДОПКиадресзакореспонденция),кактоиидентификациятаналицата,
счийтоправаизадълженияесвързанозапитванетоВи.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитванетофактическаобстановка. В случаите, когато в производство,възложено по реда наДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате наразпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на предоставяне на стоки от производител с цел да заменят възникнали дефекти при условията на договорено гаранционно обслужва

.№ 24-34-124Дата:30.04.2013 год.ЗДДС, чл. 70, ал. 3, т. 8;ЗДДС, чл. 79;ЗДДС, чл. 129.Относно: прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на

възможностите за реализация на бутилирани алкохолни напитки, облепени с бандерол, чийто срок на действие изтича на 30.06.2007 г., съгласно Заповед № ЗМФ-1316/23.10.2006 г. на министъра на финансите, с

Изх. № 15-00-28Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Поставените от Вас въпроси в писмо с вх.№ 15-00-28/14.06.2007г.. относно възможностите за реализация на бутилирани алкохолни напитки, облепени с

данъчно третиране на публична продан на желязо за скрап съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_1961/04.07.2011 г.ЗДДС, чл. 131;ЗДДС, чл.163а Относно: данъчно третиране на публична продан на желязо за скрап съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в

Документиране и отчитане на доставките на стоки при онлайн търговия по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронни магазини (Наредба Н-18) от лице, регистрирано както по ЗДДС, така и по ДДС в други други държави членки

ОТНОСНО: Документиране и отчитане на доставките на стоки при онлайн търговия по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември

Zaman Yolcusu Mini Robot Kitleri 2024