прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Регламент (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване

Изх. № 23-22-2000
09.10.2013 г.
Регламент(ЕО)883/2004
чл. 11,т.1
чл. 11, т. 3,буква„а
ЗЗО
чл. 31
чл. 33, ал. 2
чл. 40, ал. 3, т. 2
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” … е постъпило Вашеписменозапитванеприето свх. № 23-22-2000 от 24.09.2013 г.,относно прилаганеразпоредбитенаЗаконазаздравнотоосигуряване (ЗЗО),Регламент(ЕО)883/2004закоординациянасистемитезасоциалнасигурностиРегламент (ЕО) 987/2009заустановяваненапроцедуразаприлаганетонаРегламент(ЕО)883/2004.
В запитванетое изложенаследнатафактическаобстановка:
XестуденткаредовнообучениевГерманияине енавършила26-годишнавъзраст.ЛицетопритежаваЕвропейсказдравнакарта, издаденаоткомпетентнатаинституциявРепубликаБългария,валиднадомесецавгуст2014г.
От месецоктомври2013г.,XзапочвапосвоежеланиестудентскапрактикавГермания за6-месеченпериод,съгласновременентрудовдоговор.Презтозипериод, тянегубистудентскитеси права,въпрекичещеполучавамесечно възнаграждениезаработатапотрудовдоговор.
Въввръзкасвъзникналияказусепоставенследният въпрос:
КаквиздравноосигурителнивноскиседължатзастуденткавГермания-редовнообучение,ненавършила26-годишнавъзраст,коятоза6-месеченпериодщеработиповременентрудовдоговор(студентскапрактикапонейно желание),бездагубистудентскитесиправа.
Предвидизложенатафактическаобстановка,поставениятвъпросиотносиматакъмтях нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
Кръгътна лицата,коитосазадължителноосигуренивНационалнатаздравноосигурителнакаса(НЗОК)еопределенвчл. 33отЗЗО.Наоснованиеал. 1, т. 1отцитиранатаправнанормазадължителноосигуренивНЗОКсавсичкибългарскиграждани,коитонесагражданинадругадържава.
Наоснованиечл. 40, ал. 3, т. 2отЗЗОзасметканарепубликанскиябюджет сеосигуряватстудентите – редовнообучениевъввисшиучилищадонавършванена26-годишнавъзрастидокторантитенаредовнообучениеподържавнапоръчка.
НесазадължителноосигуренивНЗОКлица,коитосъгласноправилатазакоординациянасистемитезасоциалнасигурност подлежатназдравноосигуряваневдруга държава-членка(чл. 33, ал. 2отЗЗО,всилаот01.01.2007г.)
Поотношениеналицата,гражданинадържави-членкинаЕвропейскиясъюз (EС),коитоосъществяват трудовадейност,упражнявайкиправотосинасвободнодвижениеврамкитенаЕСсеприлага Регламент(ЕО)883/2004закоординациянасистемитезасоциалнасигурностиРегламент (ЕО) 987/2009заустановяваненапроцедуразаприлаганетонаРегламент(ЕО)883/2004.
Съгласночл. 11,т.1отобщитеправиланаРегламент(ЕО)883/2004лицата,закоитосеприлаганастоящият регламент,саподчинениназаконодателствотосамонаеднадържава-членка.
Основното следствие от определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 е, че се определя държавата–членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски(социалнииздравни) , съгласно законодателството на тази държава, включително за дейностите и доходите от други държави–членки.
Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата, на чиято територия полагат труда си (“lex loci laboris”).
Вслучая,лицетощеполагатруднатериториятанаГермания,възоснованасключенвременентрудовдоговор.Предвиднатова,приложимотозаконодателствосеопределяспоредразпоредбитеначл. 11, т. 3,буква„а”наДялIIотРегламент (ЕО) № 883/2004.
Правилатазакоординациянасистемитезасоциалнасигурностсеприлагатвцялостза даденолице.За6-месечнияпериодзаработаповременентрудовдоговорзаЦ. Ц. щееприложимозаконодателствотонаГермания,кактопоотношениенасоциалнотоосигуряване,такаипоотношениеназдравнотоосигуряване.
Посилатаначл. 85 отДанъчно-осигурителнияпроцесуаленкодекс(ДОПК) и в съответствие с разпоредбитеначл. 3, ал. 1, т. 1отЗаконазанационалнатаагенция заприходите вкореспонденциятасисНационалнатаагенциязаприходитестедлъжнадапосочватеВашатаидентификация(имеиЕГН/ЛНЧ,съответнофирмаиБУЛСТАТ/ ЕИК,определениотАгенциятаповписванията;адреспочл. 8отДОПКиадресзакореспонденция).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитванетофактическаобстановка. В случаите, когато в производство,възложено по реданаДОПК сеустанови фактическа обстановка различна от
посочената, Вие не може да се позовавате наразпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »