прилагане разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на ЗДДС
В Дирекция ОДОП
постъпи Ваше писмено запитване с вх.№ 94-00-60/ 24.03.2017 г., относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Фирма А е сключила с вашето дружество договор за отстъпване на право на строеж на жилищна сграда и след въвеждане в експлоатация дружеството да я ползва 10 години. Дружеството започва строителството през 2008г. и през м.02.2017г. въвежда сградата в експлоатация и ще ползва сградата до м.02.2027г. Дружеството ще дава под наем цялата сграда, която има 9 апартамента и 2 магазина. Дружеството и фирма А са издали фактури за бартерни сделки по чл.130 от ЗДДС. През годините дружеството е натрупало разходи за материали и услуги в размер на 40 239 лв. и е ползвало данъчен кредит в размер на 8 000 лв.
Поставен е следният въпрос:
Ще трябва ли дружеството да прави корекция на ползвания данъчен кредит за допълнителните разходи и какъв ще е размерът на корекцията, ако за периода 01.03.2017г. до 31.12.2017г. дружеството има сключени договори за наем, които са с ДДС и са в размер на 24 000 лв.?
Във връзка с поставения въпрос, изразявам следното становище:
От изложената фактическа обстановка не става ясно какви са допълнителните разходи за материали и услуги в размер на 40 239 лв., дали става въпрос за извършване на ремонт или подобрение, поради което и дали е уговорено възнаграждение, поради което изразявам принципно становище.
Задължение за корекция на ползвания данъчен кредит възниква в хипотезите на чл.79, ал.1, 2 и 3 от ЗДДС.
Съгласно чл.79, ал.1 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
Съгласно чл.79, ал.2 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
В чл.79, ал.3 от ЗДДС е указано, че за стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи, за целите на ал. 1 и 2 лицето дължи данък в размер, определен по формули, посочени в тази разпоредба на закона.
Следва да се има предвид, че от 01.01.2017г. в ЗДДС е въведено определение за дълготраен актив. Съгласно разпоредбата на параграф 1, т.83 от ДР на ЗДДС, дълготрайни активи са представляващите част от стопанските активи на данъчно задълженото лице:
а) недвижими имоти по т. 82 и превозни средства по т. 49, с изключение на тези по буква “з“, и
б) различни от посочените в буква “а“ стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане със стойност при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв.
При настъпване на основание за извършване на корекция по:
– чл.79, ал.1 – когато лицето е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока -при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит,
– чл.79, ал.2 – когато лицето изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит,
– чл.79, ал.3 – за стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи, за целите на ал. 1 и 2 лицето дължи данък в размер, определен по формули, посочени в ал.3,
за дружеството възниква задължение за извършване на корекция по съответния ред.
В допълнение, следва да се съобразите и с новите текстове за извършване на годишни корекции, предвидени в чл.79а и чл.79б от ЗДДС. За стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението. За услуги, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната услуга за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако получаваше услугата в годината на настъпване на изменението.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и

данъчното третиране съобразно представените документи. Това е пряко отражение и на действието на принципите за обективност, самостоятелност и независимост в дейността на органите по приходите.

С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …..12.12.2012г. в Дирекция «ОУИ» е изложена следната фактическа обстановка:През 2012 г. дружеството „А” е сключило договор за

здравното осигуряване на чуждите граждани, на които е разрешено продължително (едногодишно) пребиваване на територията на Република България.

3_607 / 06.02.2007 г.ЗЗО, чл. 3, ал.1;ЗЗО, чл. 33, ал.1, т.3;ЗЗО, чл. 34, ал.1, т.3Относно: здравното осигуряване на чуждите граждани, на които е разрешено продължително

Данъчно третиране по ЗДДС на предоставянето на услуга по отстраняването на възникнали дефекти при условията на гаранционно обслужване

Изх. № 24-34-723Дата: 04. 02 .2008 г.Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на предоставянето на услуга по отстраняването на възникнали дефекти при условията на гаранционно обслужванеПо

Осигуряване на управител на ЕООД

2_1656/08.11.2012 г.КСО – чл.10; чл.4, ал.1, т.1; чл.4, ал.1, т.7;чл.6, ал.3;чл. 6, ал.10;ОТНОСНО: Осигуряване на управител на ЕООД В изложената в писмото Ви фактическа обстановка