прилагане разпоредбите на ЗДДС са

5 20-00-528 / 05.11.2010г.
ДДС, чл. 12, ал.1
чл.21, ал.4, т.1
В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ поставените въпроси относно прилагане разпоредбите на ЗДДС са:
1. Има ли право ООД да иска плащането на тези две евро за кв. м., които са всъщност ДДС, след като данъчната основа от 10 евро за кв.м е платена на друго лице, което е различен данъчен субект?
2.Има ли право ООД да начислява и изисква плащане на ДДС след като дружеството не е регистрирано по ЗДДС?
От изложената в запитването фактическа обстановка не става ясно кои са страните по доставката –ООД и ЕС или ООДи отделните собственици на недвижими имоти.
Поради липсата на приложени договори, от които да е видно кои са страните по тях, съответно кой е получател на услугата за поддържане на общите части на етажната собственост, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 8 от ЗДДС услуга е всичко, т.е. всяка престация, която има стойност и не представлява стока или пари в обръщение като законно платежно средство.
Облагаема доставка съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Мястото на изпълнение при доставка на услуга, съгласно чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот. В разпоредбата на чл.113, ал.10 от закона е регламентирано, че когато регистрирано лице извърши облагаема доставка, за която е получило авансово плащане преди датата на регистрацията си по този закон, лицето издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката.
Размерът на данъка, съгласно чл.67, ал.1 от ЗДДС се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка.
За облагаемите доставки, какъвто е настоящия случай, според разпоредбата на чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС ставката на данъка е 20 на сто.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »