Прилагане са чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Относно: Прилагане са чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-285/ 24.11.2020 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството притежава и стопанисва спортно съоръжение, находящо се в МОЛ ……, представляващо стена за катерене, няколко по-малки и два батута. Спортното съоръжение има фиксирани цени за всяка една от категориите за катерене по различните стени и ползването на батута и дружеството не осъществява услуги с развлекателен характер.
В запитването са изложени коментари относно становище на ЦУ на НАП с изх. № 20-00-162 от 19.10.2020г. и относимостта на намалената ставка на данъка за предоставяните от дружеството спортни съоръжения.
Поставени са следните въпроси: Правилно ли е прилагането на намалената ставка на ДДС от 9 % и ако е така, има ли вариант, доколкото промяната е от 01.08.2020 г. да се извърши корекция?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС(нова – ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 01.08.2020 г. до 31.12.2021 г.), ставката на данъка е 9 на сто за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения.
В цитираното от Вас становище на НАП детайлно се разяснява прилагането на намалената ставка. Както се посочили, в т.3.2.6. се указва: „В големи търговски центрове функционират обособени развлекателни зони с инсталирани спортни съоръжения, даващи възможност за упражняване на физически активности, като например батут и стена за катерене или ледена пързалка. Предоставянето на ползването им, ако е с отделна цена от ползването на развлекателните съоръжения, е доставка, облагаема по чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС.“
Предвид посоченото и съобразно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС, предоставянето на ползване на стени за катерене и батути се облага с намалената ставка на данъка.
Важно е да имате предвид, че ако това предоставяне е част от комплексна услуга, включваща и развлекателни мероприятия, ще е налице една-единствена комплексна доставка на услуга, основна и съпътстваща доставки с общо данъчно третиране и в тези случаи следва да се прецени кой е водещият елемент/доставка или са налице отделни доставки със самостоятелно данъчно третиране.
Следва да се има предвид, че когато за доставки, за които доставчикът (регистрирано по ЗДДС лице) е съставил отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за същите за съответния период, като грешно е приложена ставка на данъка от 20 на сто, корекцията се извършва чрез посочване на данъчната основа и погрешно начисления данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби за данъчния период, през който се извършва корекцията. За доставките се прилага коректната ставка на данъка.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *