Прилагането на § 1, т. 26, буква к” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. №21-00-1
Дата: 27.01.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 42;
ЗДДФЛ, чл. 43;
ЗДДФЛ, чл. 49;
ДР на ЗДДФЛ, §1, т. 26, буква „к”.
Относно: Прилагането на § 1, т. 26, буква „к” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 21-00-1/09.01.2012 г., Ви уведомявам за следното:
Доходите от възнаграждения по договори за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ), в редакцията на ЗДДФЛ действаща до 31 декември 2011 г., се третираха като доходи по извънтрудови правоотношения и облагаемият доход се формираше по реда на чл. 29, ал. 1, т. 3 от закона, т.е. след приспадане на 25 на сто разходи за дейността. Предвид измененията и допълненията, направени със ЗИД на ЗДДФЛ (ДВ, бр. 99/2011г.), в сила от 1 януари 2012 г., тези доходи се считат за доходи от трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26, буква „к” от допълнителните разпоредби на закона. Доколкото в цитирания ЗИД на ЗДДФЛ не е предвидена специална преходна разпоредба, във връзка с облагането на доходите от възнаграждения по договори за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от ЗЗ, е необходимо да се има предвид следното:
Според разпоредбата на чл. 43 от ЗДДФЛ, задължението за удържане/внасяне на авансовия данък е обвързано с придобиването на дохода по чл. 29 от ЗДДФЛ от съответното физическо лице. Следователно, при начисляването на доход по извънтрудово правоотношение по смисъла на ЗДДФЛ такова задължение не възниква. Предвид промяната в данъчното третиране на доходите от възнаграждения по договори за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от ЗЗ, след 1 януари 2012 г., същите не подлежат на облагане по чл. 29 от ЗДДФЛ, съответно при придобиването им не следва да се удържа/внася авансов данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ.
При авансовото облагане на доходите от възнаграждения по договори за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от ЗЗ, начислени за 2011 г., но изплатени след 1 януари 2012г., не следва да се прилагат и нормите на чл. 42 от ЗДДФЛ, тъй като към момента на полагането на труда същите не са попадали в обхвата на трудовите правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на закона. Същите следва да се прилагат едва по отношение на доходите от този вид правоотношения, начислени за съответните месеци на 2012 г. (за януари, февруари и т.н.).
Предвид гореизложеното, доходите от възнаграждения по договори за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от ЗЗ, начислени за труд положен преди 1 януари 2012 г., но изплатени след тази дата, не следва да се облагат с авансов данък по реда на глава осма от ЗДДФЛ. Същите се включват, обаче, при определянето на годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения в годината на придобиването им (2012г.), съответно при определянето на годишния размер на данъка за доходите от този източник по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ от работодателя по основното трудово правоотношение.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »