Прилагането на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-39-12
Дата: 16.03.2021 год.
ЗДДФЛ, чл.18

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …., заведено с вх. №24-39-12/22.01.2021 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с проведен телефонен разговор са изпратени 4 бр. копия на решения на ТЕЛК/НЕЛК, издадени на изброените в запитването Ви лица. В тази връзка поставяте следния въпрос:
Имат ли право тези служители да ползват данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност като се има предвид, че към момента решенията на ТЕЛК/НЕЛК са с изтекъл срок?
Предвид изложеното в запитването, приложенията към него и в съответствие с относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по поставения въпрос:
Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението (чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Видно от цитираните разпоредби, едно от условията за прилагане на данъчните облекчения по чл. 18, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ е физическото лице да разполага с валидно, влязло в сила решение, издадено от компетентен орган (ТЕЛК/НЕЛК), с което е определена 50 или над 50 на сто намалена работоспособност. В общия случай, за целите на чл. 18, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ, решението на ТЕЛК/НЕЛК, с което е определен съответният процент на намалена работоспособност, не може да се приеме за валидно, ако посоченият в него срок е изтекъл. От друга страна, изключение от това правило е предвидено с разпоредбата на § 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ. На това основание лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО), както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК, ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на ЗДДФЛ, независимо от определения в експертното решение срок. Иначе казано, в тези случаи дори когато според експертното решение на компетентния орган е изтекъл срокът на трайно намалената работоспособност, въз основа на това решение, лицето има право да ползва данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ, ако попада в една от следните хипотези:
* намалената работоспособност (50 или над 50 на сто) е установена след като то е навършило възрастта, необходима за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, или
* в рамките на срока, посочен в решението на ТЕЛК (НЕЛК), лицето е навършило възрастта, необходима за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО.
Доколкото според приложените към запитването Ви 4 бр. копия на експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК лицата попадат в някоя от посочените хипотези, те могат да ползват данъчните облекчения по чл. 18, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ на база предоставените документи.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *