Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-26-С-503#3
Дата: 15.10.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 11
ОТНОСНО: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ОДОП …. в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-26- С-503#2 от 27.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:

Във вътрешните правила на „…“ ООД е записано, че при раждане и осиновяване на дете се изплаща сума за сметка на социалните разходи. Посочили сте, че Ваша колежка е осиновила дете и предстои изплащане на уговорената сума. В тази връзка цитирате разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ и поставяте следния въпрос:
В конкретния случай – при осиновяване на дете, сумата подлежи ли на облагане по ЗДДФЛ или Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)?

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:

Съгласно чл. 205 от ЗКПО социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, какъвто е и конкретният случай, се облагат при условията и по реда на ЗДДФЛ.
На основание чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, при: раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството – общо до 2400 лв. Следователно прилагането на цитираната разпоредба е обвързано с наличието определени условия, а именно:
* плащането да е с характер на еднократна помощ, която се предоставя при настъпване на конкретното събитие – раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството;
* еднократната помощ за съответното събитие да е предоставена от работодателя за сметка на социалните разходи.
Ако едно от визираните условия не е налице, цитираната разпоредба не се прилага и съответната сума се включва на общо основание в облагаемия доход от трудови правоотношения. В конкретния казус еднократната помощ е за осиновяване на дете, като това събитие не е сред посочените в чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ. Предвид това посочената разпоредба не може да бъде приложена и сумите, предоставеняни от работодателя по този повод, следва да се третират като облагаем доход по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ и съответно подлежат на облагане по реда, предвиден в този закон за доходите по трудови правоотношения.

5/5

Вашият коментар