Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-26-С-503#3
Дата: 15.10.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 11
ОТНОСНО: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ОДОП …. в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-26- С-503#2 от 27.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:

Във вътрешните правила на „…“ ООД е записано, че при раждане и осиновяване на дете се изплаща сума за сметка на социалните разходи. Посочили сте, че Ваша колежка е осиновила дете и предстои изплащане на уговорената сума. В тази връзка цитирате разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ и поставяте следния въпрос:
В конкретния случай – при осиновяване на дете, сумата подлежи ли на облагане по ЗДДФЛ или Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)?

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:

Съгласно чл. 205 от ЗКПО социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, какъвто е и конкретният случай, се облагат при условията и по реда на ЗДДФЛ.
На основание чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, при: раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството – общо до 2400 лв. Следователно прилагането на цитираната разпоредба е обвързано с наличието определени условия, а именно:
* плащането да е с характер на еднократна помощ, която се предоставя при настъпване на конкретното събитие – раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството;
* еднократната помощ за съответното събитие да е предоставена от работодателя за сметка на социалните разходи.
Ако едно от визираните условия не е налице, цитираната разпоредба не се прилага и съответната сума се включва на общо основание в облагаемия доход от трудови правоотношения. В конкретния казус еднократната помощ е за осиновяване на дете, като това събитие не е сред посочените в чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ. Предвид това посочената разпоредба не може да бъде приложена и сумите, предоставеняни от работодателя по този повод, следва да се третират като облагаем доход по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ и съответно подлежат на облагане по реда, предвиден в този закон за доходите по трудови правоотношения.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбите на чл.17 от ЗМДТ /приемане на данъчна декларация за придобит имот със стратегическо значение за национална сигурност/, както и действието на чл. 122 от ДОПК за неподадена декл

5_07-00-19/11.12.2008г. ЗМДТ, чл. 17, ал.1 ; чл. 54ДОПК, чл. 122, ал.2; чл.124, ал.3;относно: прилагане разпоредбите на чл.17 от ЗМДТ /приемане на данъчна декларация за придобит

ЗДДС, чл.41, т. 1, буква а

2_ 931/05.08.2014г.ЗДДС, чл. 41, т.1, б.“а“ В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ………., в което е поставен следният въпрос:

ДОПК, чл.133,ДОПК, чл.134,ЗДДС, чл.116, aл. 3

2_1534/10.10.2012г.ЗДДС чл.116, ал. 3 ДОПК чл.133 и чл.134 В запитване сте изложили следната фактическа обстановка:Основната дейност на фирмата Ви е разработка на софтуер и консултантски

данъчно облагане по ЗДДС на доставки на газ, транспортиран чрез газопроводи – част от система за природен газ, разположена в ЕС, или чрез мрежа, свързана с такава система

.№ 24-34-80Дата: 19.08.2011 год.ЗДДС, чл. 19;ЗДДС, чл. 86, ал. 3.Относно: данъчно облагане по ЗДДС на доставки на газ, транспортиран чрез газопроводи – част от система

прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на гражданин на трета държава с разрешение за продължително пребиваване в Република България по Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки на ЕС (Директива 2004/38/ЕО)

Изх. № 24-39-12Дата: 02.03.2018 год. ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 2; Регламент (ЕС) № 1231/2010, чл. 1. ОТНОСНО: прилагане

Изх. № М-94-Л-29

Изх. № М-94-Л-29Дата: 21.04.2020 год. ДР на ЗДДС, §1, т.84; ДР на Наредба №Н-18/2006 г.1 §1, т.19; Наредба №Н-18/2006 г.1 Приложение №29. ОТНОСНО: Въпрос във