Прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване(ЗЗО)

1_20-02-50/14.03.2019г.
чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО
чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО.

ОТНОСНО: Прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване(ЗЗО)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в дирекция ОДОП гр……. с вх. №…….. е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице е производител на малка фотоволтаична електроцентрала-5квт. Средно месечните приходи от продажба на електроенергия на база сключен договор с ЕВН и издавани протоколи за произведената електроенергия е между 200 и 400 лв месечно преди приспадане на разходи за дейността. Поставен е следния въпрос:
Следва ли от 01.01.2019 г. да се осигурявате като самоосигуряващо се лице и върху какъв осигурителен доход?
Предвид така изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Упражняването на трудова дейност е основна предпоставка за възникване на задължение за осигуряване. Съгласно чл. 10 от КСО, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от кодекса и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Един от основните принципи, въз основа на които се осъществява държавното обществено осигуряване, е задължителност и всеобщност на осигуряването (основание чл. 3, т. 1 от КСО).
Съгласно чл. 5, ал. 2 самоосигуряващ е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Кръгът на самоосигуряващите се лица е посочен в разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 – 4 от КСО.
В сила от 01.01.2019 г. в кръга на осигурените лица по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО са включени и лицата, на които доходите се облагат по реда на чл. 26 , ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Тези лица извършват дейност като търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон. Декларират доходите си от тази дейност в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от същия закон. Във връзка с упражняваната трудова дейност подлежат на задължително осигуряване като самоосигуряващи се лица, независимо от факта, че не са регистрирани като еднолични търговци. Същите съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство – чл. 4, ал. 4 от КСО.
Осигурителните вноски са изцяло за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) – чл. 6, ал. 8 от КСО. Минималния месечен размер на осигурителния доход за 2019 г. (определен с чл. 9 от ЗБДОО), върху който се дължат авансови вноски от самоосигуряващите се лица е в размер на 560 лв. Тези лица определят и окончателен размер на осигурителния доход по реда на чл. 6, ал. 9 от кодекса.
Здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица по смисъла на чл. 5, ал. 2, от КСО се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО.
Съгласно цитираната разпоредба, лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3 от с.з, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО.
Предвид гореизложеното, при условие че доходът от упражняваната от Вас дейност като производител на фотоволтаична електроенергия се облага по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, от 01.01.2019 г. Вие попадате в обхвата на самоосигуряващите се лица. В качеството си на такова следва да внасяте авансово осигурителни и здравноосигурителни вноски върху 560 лв – минималния месечен осигурителен доход, определен за 2019 г.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *