прилагането на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ. бр. 106/2006 г., изм.бр.7/2007 г

Изх. № 24-31-128
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми ,
Във връзка с поставените в писмото Ви въпроси относно прилагането на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ. бр. 106/2006 г., изм.бр.7/2007 г.), изразявам следното становище:
По въпрос № 1
„Какви действия могат да се извършват с ФУ, които са с изтекъл срок на свидетелството за
одобрение?“
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал.2 от Наредба № Н-18/2006 г. след изтичане на срока на свидетелството за одобряване на даден тип ФУ или при промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ устройствата от съответния тип не са от одобрен тип.
Независимо от това фискално устройство, което е в експлоатация преди изтичане на срока на неговото свидетелство за одобряване, се счита за устройство от одобрен тип, ако:
1.няма промяна в техническите и/шш функционалните изисквания към ФУ;
2.се използват от лицето, което ги е въвело в експлоатация към датата на изтичане на срока (аргумент чл.12, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г.).
Това означава, че ФУ, което е одобрено по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. може да продължи да се използва (в т,ч. да се извършва смяна на фискалната му памет поради повреда или препълване) от лицето, което го е въвело в експлоатация към датата на изтичане на срока на свидетелство за одобряване.
По въпрос № 2
„Можели да се сменя собствеността на такива ФУ или е ограничено само разпространението им
от производителите и сервизните организации?“
Смяната на собственост представлява продажба на ФУ от едно задължено лице на друго с цел използване на устройството като средство за регистриране и отчитане на оборотите в търговски обект. Към такова ФУ е приложима хипотезата на чл.12, ал.2, т.е. това устройство не е от одобрен тип, следователно то не може да бъде използвано от лицето, което го е закупило след изтичане на срока на свидетелство за одобряване.
До въпрос № З
„Когато се сменя типа на ФУ следва ли задължително да се смени и ИН на ФУ или само номера на
ФП?“
Смяната на тип на ФУ представлява преработка на устройството, чрез смяна на одобреното вътрешно програмно осигуряване (фърмуер) на определен тип ФУ с фърмуера на друг одобрен по Наредба № Н-18/2006 г. тип, в една и съща хардуерна конфигурация. Такава преработка се извършва от производителя на ФУ. За да се извърши смяна на типа устройството трябва да се бракува, т.е. престава да съществува като ФУ от стария тип.
След извършване на преработката производителят въвежда нови индивидуални номера на ФУ и ФП както на всяко новопроизведено устройство, които се отразяват върху устройството и в паспорта по общия ред.
Красимир Стефанов,
Зам. изпълнителен директор ма

Оценете статията

Вашият коментар