прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

5_20-00-290/27.08.2012
чл.11, параграф 1 от Регламент (ЕО) №883/2004
чл. 10 от КСО
чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО
чл. 33, ал. 1, т. 5 отЗЗО
чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. ……2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Вие получавате пенсия при условията и по реда на чешкото осигурително законодателство. Същевременно упражнявате трудова дейност в Република България и се осигурявате по българското осигурително законодателство.
В запитването е поставен следниятвъпрос:
Дължат ли се задължителни осигурителни вноски за дейността ви в Република България?
Зададеният въпрос има принципен характер. Предвидотносимата към него нормативна уредба, изразявам следното становище:
По отношение на лицата, граждани на държави-членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС, се прилагат Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) №987/2009 за установяване на процедура за прилагането на Регламент (ЕО) №883/2004.
Съгласно чл.11, параграф 1 от Регламент (ЕО) №883/2004 лицата, за които той е приложим, са подчинени на законодателството само на една държава-членка.
Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата–членка, на чиято територия полагат труда си (“lex loci laboris”). Лицата осъществяващи дейност като заети или като самостоятелно заети в една държава–членка са подчинени на законодателството на тази държава (основание чл. 11(3)(а) от Регламент
№ 883/2004).
По отношение на вноските за държавното обществено осигуряване (ДОО)
При упражняване на трудова дейност от гражданин на Република Чехия единствено на територията на Република България, се прилага българското осигурително законодателство.
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на задължението за осигуряванеи като общ принцип е изведена в чл. 10 от КСО. Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
При проверка в информационната система на НАП се установи, че за периода 2008-2010 г. работите по трудови правоотношения на територията на Република България.
Следователно Вие попадате в категорията лица, които извършват трудова дейност като работници и служители, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец. Тази категория лица са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО.
Осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3от КСО, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
По отношение на вноските за здравно осигуряване
На основание чл. 33, ал. 1, т. 5 отЗЗО задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са  лицата, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.
Здравноосигурителната вноска на чешкия гражданин, който работи по трудови правоотношения при български работодател се определя върху доходът, върху който се дължат вноски за ДОО, определен съгласно КСО на основание
чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО.
Въз основа на изложеното,при упражняване на дейност по трудови правоотношения от гражданин на Република Чехия единствено на територията на Република България, е приложимо българското осигурително законодателство, независимо от това, че получава пенсия, придобита по чешкото осигурително законодателство. Осигурителни вноски за ДОО се внасят по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, а здравноосигурителни вноски – на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Изх.№ 26-Е-456

Изх.№ 26-Е-456Дата: 19.07.2019 год. ДР на ЗДДС, §1, т. 84;Наредба №Н-18, чл. 25, ал. 2;ДР на Наредба №Н-18, §1, т. 1. ОТНОСНО: Въпроси във връзка

ЗДДС, чл.41

5 141/21.03.2008г. ЗДДС, чл.41 Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. №.по описа на Дирекция „ОУИ”- София град, Ви уведомявам следното: Описана фактическа обстановка:Център за

ЗДДС, чл.79, aл. 1,ЗДДС, чл.163а

Изх. №20-00-18514.06.2017 г. чл. 79 ал. 1 от ЗДДСчл. 163а от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка:има разрешение издадено от Министерски съвет за

Определяне на данъчната основа при продажба на употребяван лекотоварен автомобил.

Изх. № 26-Д-85……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: Определяне на данъчната основа при продажба на употребяван лекотоварен автомобил.Уважаема господин ……………,По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 26-Д-85/

ЗДДС, чл.45, aл. 3

№931-1/24.07.2013г. чл.45, ал.3 от ЗДДС В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекцията с вх. № ……………..,в което е описана

vega