Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

Изх. № 94-Д-679
Дата: 10.06.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 27;
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 20;
ЗКПО, чл. 204, ал. 1, т. 2.

ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) постъпило по електронната поща и заведено с вх. № 94-Д-679#2 от 08.01.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Като член-кооператор в кооперация получавате парична помощ и помощ в натура, във вид на хранителни продукти във връзка с коледните и новогодишни празници от фонд „Социално подпомагане“.
Посочвате, че фонд „Социално подпомагане“ е образуван съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за кооперациите (ЗК) и е отразен в Устава на кооперацията, като фонд „Допълнителни резерви“, включващ фонд „Социално подпомагане“, който се разпределя от Управителния съвет. Съгласно действащото законодателство, отчисленията по този фонд се правят след преобразуване на печалбата, тоест след облагането й с всички данъци по ЗКПО, а единствената функция на този фонд е да подпомага нуждаещи се работещи и останалите член-кооператори.
Предвид факта, че фондът е образуван след облагането на печалбата с дължимите данъци поставяте следните въпроси:
1. При получаване на паричната помощ от фонд „Социално подпомагане“, дължи ли се данък върху доходите и осигурителни вноски и въобще дължат ли се данъци върху такива помощи?
2. Получените от този фонд хранителни продукти в натура от магазини за продажба на хранителни стоки – собственост на кооперацията на стойност 100 лв. за Коледа и Нова година, ще се обложат ли с данъци и ако се облагат, какви ще са тези данъци?
3. При отпускане на парична помощ и помощ в натура, във вид на хранителни продукти от този фонд (на стойност 100 лв.) на пенсионери – член-кооператори, от магазините за продажба на хранителни стоки – собствени на кооперацията, ще се начисляват ли данъци и ако се начисляват, какви ще са тези данъци? В устен разговор е уточнено, че член-кооператорите – пенсионери не са работещи лица в кооперацията.

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

На основание чл. 34, ал. 1 от ЗК кооперацията образува задължително фонд „Резервен“ и фонд „Инвестиции“. Тя може да образува и други фондове по решение на общото събрание. По силата на чл. 33, ал. 2 и 3 от същия закон общото събрание на кооперацията съобразно с устава разпределя печалбата и загубите и определя вида на паричните фондове и размера на отчисленията за тях, реда и начина за набирането и разходването им, а размерът на печалбата се намалява с размера на отчисленията за фондовете на кооперацията. Остатъкът от печалбата се разпределя по решение на общото събрание за дивиденти на членовете и за други цели, свързани с дейността на кооперацията.

По отношение на данъчното облагане
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. На основание чл. 13, ал. 1, т. 27 от ЗДДФЛ не са облагаеми потребителските дивиденти от кооперации, създадени по ЗК, като по силата на § 1, т. 20 от ДР на същия закон това са дивидентите, разпределени за потребителски стоки, които член-кооператорите закупуват от кооперацията. Видно от изложеното, в резултат на членството си в кооперацията, лицата получават суми, които са пряко свързани с наличието на членственото правоотношение без значение от начина на предоставянето им – в пари или в стоки. Същите се предоставят за подпомагане само на членове на кооперацията с решение на върховния орган на кооперацията – Общото събрание. Доколкото това предоставяне не е обвързано с наличието на трудово правоотношение и доходите имат характер на потребителски дивидент, за физическите лица – членове на кооперацията, които са ги придобили, на основание чл. 13, ал. 1, т. 27 от ЗДДФЛ това ще е доход, който не подлежи на облагане и съответно на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
В случаите, в които се предоставят средства под формата на пари или в натура на член-кооператори, които получават доходи по трудово правоотношение от кооперацията, тези средства следва да бъдат включени в облагаемия доход по чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ на физическите лица, които са ги придобили, ако не попадат в обхвата на чл. 13, ал. 1, т. 27 от същия закон.
Предвид това, че фонд „Социално подпомагане“ е образуван след облагането на печалбата с дължимите данъци, отчисленията от този фонд не участват при определянето на счетоводния финансов резултат. Следователно отпуснатите помощи, независимо дали под формата на парична сума или в натура, не се отчитат като счетоводни разходи.
Това означава, че в конкретния случай не са приложими разпоредбите на част четвърта от ЗКПО и по-конкретно облагането с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО, което се отнася за социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица), тъй като в описания случай няма отчетени счетоводни разходи.

По отношение на осигуряването
За да възникне задължение за осигуряване е достатъчно лицето да извършва трудова дейност по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основание за това е разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от КСО, съгласно която осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 и за която са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. Осигурителните вноски за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност. Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност (основание чл. 6, ал. 2 от КСО).
Видно от фактическата обстановка отпускането на парична помощ и/или помощ в натура на член кооператорите не са социални разходи, тъй като не представляват социални придобивки по чл. 294 и не са предоставени по реда и начина, определени в чл. 293 от Кодекса на труда, за да бъде приложена разпоредбата на чл. 6, ал. 12 от КСО, съответно, разпоредбите на чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ). Освен това, предоставените средства под формата на пари или в натура нямат характер на случайни настъпили събития, тъй като тези дни са предварително определени за официални празници, за да бъде приложена разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от НЕВДПОВ. За член-кооператорите, упражняващи трудова дейност в кооперацията същите представляват доход от трудова дейност, съответно осигурителен доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от КСО, и върху тях са дължими осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 3 от КСО.
В случаите, в които се предоставят средства под формата на пари или в натура на член-кооператори, които не упражняват трудова дейност в кооперацията, върху същите не се дължат осигурителни вноски. Следва да имате предвид, че упражняването на трудова дейност на лицата по чл. 4 от КСО се установява за всеки конкретен случай в хода на административно производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В тази връзка, органите по приходите осъществяват производствата самостоятелно, като при изпълнение на правомощията си те са независими и действат само въз основа на закона.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/, Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/, Кодекса за здравно осигуряване /КСО/ и Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/

1_ИТ-00-6/26.01.2021 г. ЗКПО,чл.33, ал.1, т.1, чл.42 ЗДДФЛ, чл.24, ал.1, ал.2 КСО, чл.6, ал.1 чл.157 ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/,