Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-150 от 26.05.2021 г., относно фактуриране на продажба на апартамент по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество притежава построена многофамилна жилищна сграда, въведена в експлоатация. Във връзка с предстоящи продажби на апартаменти на физически лица сте описали следната фактическа обстановка:
1. Цената на имота по нотариален акт е 227884.31 лв. с включен ДДС /140.38 кв.м. по 830 евро/кв.м. = 116515.40 евро по 1.95583 = 227884.31 лв., разходите за нотариус и такса вписване ще бъдат платени от дружество „Митков и синове“ ЕООД, съгласно фактура и други платежни документи, но няма да са поискани от лицето купувач.
2. За продажба на апартамент А7 в дружеството са постъпили аванси в общ размер на 296166.69 лв., за които има издадени фактури за аванс и дължимият ДДС е внесен. Фактурите за аванс са издадени на името на лицето И.Ш., съответно и парите са получени от същото. При прехвърляне на апартамента, лицето заявява изричното си съгласие и желание в нотариалният акт за придобиване на имот за купувач да бъде записано лицето Д.Т. Съгласно нотариалният акт, окончателната цена на имота е 365769.63 лв. с включено ДДС /226.96 кв.м. по 824 евро/ кв.м. = 365769.63 лв./
Поставени са следните въпроси:
1. Как следва да е оформена фактурата за продажба на апартамент А5, ако в нотариалният акт е записано, че разходите за нотариус и такса вписване са за сметка на дружеството, а данък придобиване е за сметка на купувача?
Данъчна основа на апартамент А5 189903.59 лв.
ДДС 20 % 37980.72 лв.
–––––––
Цена по НА 227884.31 лв.

2. Законосъобразно ли е въз основа на нотариалния акт за апартамент 7А, където това ще бъде описано, окончателната фактура да бъде издадена на името на лицето Д.Т.?
3. Правилно ли е записването в окончателната фактура, която дружеството ще издаде в следния вид, като се има предвид, че всички данъци и такси по прехвърлянето на имота са за сметка на купувача и ще бъдат заплатени от него:
Апартамент А7 304808.03 лв.
Аванси – 296166.69 лв.
–––––––––––––––
Данъчна основа 8641.34 лв.
ДДС 20 % 1728.27 лв.
–––––––––––––––
Стойност 10369.61 лв.
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По отношение на първи въпрос:
Данъчната основа, по смисъла на чл. 26, ал. 1 от ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове или стотинки, без данъкът по този закон. На основание чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС така определената данъчна основа се увеличава с всички други данъци и такси, в т.ч. акциз, когато такива са дължими за доставката.
По силата на чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., данъчната основа по чл. 26 и 27 от закона се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:
* платени са от името и за сметка на доставчика;
* поискани са от доставчика.
С оглед на посочените по- горе разпоредби, данъчната основа на доставката се увеличава с платените от името и за сметка на доставчика данъци и такси, дължими във връзка с тази доставка, когато са поискани /фактурирани/ от доставчика на получателя.
Следователно, когато дължимите за доставката данъци и такси са платени от името и за сметка на продавача и той е поискал същите да му бъдат възстановени от купувача следва да се приеме, че са налице условия за прилагане на чл. 15, т. 1 от ППЗДДС, а когато са платени от името и за сметка на купувача не следва да се увеличава данъчната основа на доставката.
С оглед на изложеното по-горе, тъй като дължимите за доставката нотариална такса и такса вписване няма да бъдат поискани от Вас /в качеството на доставчик/, записването във фактурата по точка 1 е правилно.
По отношение на втори и трети въпрос:
Изискванията за документиране на доставките са регламентирани в глава единадесета от ЗДДС. В чл. 11 от ЗДДС са дефинирани страните по доставката. Доставчик по смисъла на ЗДДС е лицето, което извършва доставка на стока или услуга. Получател по смисъла на закона е лицето, което получава стоката или услугата. С оглед на изложеното следва да се конкретизира получателят по конкретната доставка към датата на възникване на събитието – прехвърляне собствеността на имота.
От описаната фактическа обстановка се установява, че в нотариалният акт за придобиване на имот – апартамент А7 за купувач, респективно за получател ще бъде изписано лицето Д.Т. В съответствие с НА, ако бъде издадена фактура на физическо лице със съдържание по чл. 114 от ЗДДС, то в точка 7, следва да бъде посочено името и адреса на получателят на доставката, което се явява лицето Д.Т.
В този случай, изписването във фактурата, както сте посочили, няма да е правилно, тъй като аванса не е даден от лицето Д.Т. В издадената фактура с получател Д.Т. трябва да се впише данъчна основа в размер на 365769,63 лв. и начислен ДДС в размер на 60961,61 лв.
По отношение на издадените вече фактури за аванс на името на лицето И.Ш., следва да се приложи разпоредбата на чл. 115, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, тъй като е налице според вещно уговореното, че собственик ще бъде друга страна – лицето Д.Т., различна от първоначалната страната И.Ш.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

вноска за ф.”ГВРС” за наети лица, по Националната програма От социални помощи към осигуряване на заетост” от организация регистрирана по ЗЮЛНСЦ

1_56/13.03.2007г.Чл. чл.2; чл.4,ал.1 и чл.20,ал1 от Закона за фонд „ГВРС”Относно:вноска за ф.”ГВРС” за наети лица, поНационалната програма „ От социални помощи към осигуряване на заетост”

Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявената епидемична обстановка.

ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявената епидемична обстановка. В Дирекция ОДОП …..

общата система на данъка върху добавената стойност и чл.7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно

Изх. № 94-00-125/11.12.2015 г.ЗДДС, чл.3, ал.1 ППЗДДС, чл.54, ал.2 чл.12, ал.1 чл.95, ал.3чл.96, ал.1 и ал.3чл.21, ал.2чл.86, ал.3чл.97а, ал.2 и ал.4чл.156, ал.1, т.1-4чл.156, ал.5 и

ЗКПО, чл.10,ЗКПО, чл.34,ЗКПО, чл.37

5_ 53-02-7 ЗКПО – чл.10, чл.34 и чл.37 Видно от изложеното в запитването, през 2003 г.”Z” АД е завела две съделбни дела срещу „XXX” за

приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при договор за лизинг и при безвъзмездно извършени строително-монтажни работи, свързани с преустройство на наета сграда

. 3_317/10.03.2021 г. ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 3;ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 4, б. „б“;ЗДДС, чл. 9, ал. 3, т. 3;ЗДДС, чл.

ЗДДС, чл.92, aл. 3,ЗДДС, чл.163а

Изх.№ 5_23-29-29/ 02.03.2010г.ЗДДС, чл.92, ал.3ЗДДС, чл.163аВ запитването е посочено, че за проверявания данъчен период 01.12.2009г. – 31.12.2009г. дружеството е декларирало ДДС за възстановяване по реда