Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-150 от 26.05.2021 г., относно фактуриране на продажба на апартамент по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество притежава построена многофамилна жилищна сграда, въведена в експлоатация. Във връзка с предстоящи продажби на апартаменти на физически лица сте описали следната фактическа обстановка:
1. Цената на имота по нотариален акт е 227884.31 лв. с включен ДДС /140.38 кв.м. по 830 евро/кв.м. = 116515.40 евро по 1.95583 = 227884.31 лв., разходите за нотариус и такса вписване ще бъдат платени от дружество „Митков и синове“ ЕООД, съгласно фактура и други платежни документи, но няма да са поискани от лицето купувач.
2. За продажба на апартамент А7 в дружеството са постъпили аванси в общ размер на 296166.69 лв., за които има издадени фактури за аванс и дължимият ДДС е внесен. Фактурите за аванс са издадени на името на лицето И.Ш., съответно и парите са получени от същото. При прехвърляне на апартамента, лицето заявява изричното си съгласие и желание в нотариалният акт за придобиване на имот за купувач да бъде записано лицето Д.Т. Съгласно нотариалният акт, окончателната цена на имота е 365769.63 лв. с включено ДДС /226.96 кв.м. по 824 евро/ кв.м. = 365769.63 лв./
Поставени са следните въпроси:
1. Как следва да е оформена фактурата за продажба на апартамент А5, ако в нотариалният акт е записано, че разходите за нотариус и такса вписване са за сметка на дружеството, а данък придобиване е за сметка на купувача?
Данъчна основа на апартамент А5 189903.59 лв.
ДДС 20 % 37980.72 лв.
–––––––
Цена по НА 227884.31 лв.

2. Законосъобразно ли е въз основа на нотариалния акт за апартамент 7А, където това ще бъде описано, окончателната фактура да бъде издадена на името на лицето Д.Т.?
3. Правилно ли е записването в окончателната фактура, която дружеството ще издаде в следния вид, като се има предвид, че всички данъци и такси по прехвърлянето на имота са за сметка на купувача и ще бъдат заплатени от него:
Апартамент А7 304808.03 лв.
Аванси – 296166.69 лв.
–––––––––––––––
Данъчна основа 8641.34 лв.
ДДС 20 % 1728.27 лв.
–––––––––––––––
Стойност 10369.61 лв.
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По отношение на първи въпрос:
Данъчната основа, по смисъла на чл. 26, ал. 1 от ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове или стотинки, без данъкът по този закон. На основание чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС така определената данъчна основа се увеличава с всички други данъци и такси, в т.ч. акциз, когато такива са дължими за доставката.
По силата на чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., данъчната основа по чл. 26 и 27 от закона се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:
* платени са от името и за сметка на доставчика;
* поискани са от доставчика.
С оглед на посочените по- горе разпоредби, данъчната основа на доставката се увеличава с платените от името и за сметка на доставчика данъци и такси, дължими във връзка с тази доставка, когато са поискани /фактурирани/ от доставчика на получателя.
Следователно, когато дължимите за доставката данъци и такси са платени от името и за сметка на продавача и той е поискал същите да му бъдат възстановени от купувача следва да се приеме, че са налице условия за прилагане на чл. 15, т. 1 от ППЗДДС, а когато са платени от името и за сметка на купувача не следва да се увеличава данъчната основа на доставката.
С оглед на изложеното по-горе, тъй като дължимите за доставката нотариална такса и такса вписване няма да бъдат поискани от Вас /в качеството на доставчик/, записването във фактурата по точка 1 е правилно.
По отношение на втори и трети въпрос:
Изискванията за документиране на доставките са регламентирани в глава единадесета от ЗДДС. В чл. 11 от ЗДДС са дефинирани страните по доставката. Доставчик по смисъла на ЗДДС е лицето, което извършва доставка на стока или услуга. Получател по смисъла на закона е лицето, което получава стоката или услугата. С оглед на изложеното следва да се конкретизира получателят по конкретната доставка към датата на възникване на събитието – прехвърляне собствеността на имота.
От описаната фактическа обстановка се установява, че в нотариалният акт за придобиване на имот – апартамент А7 за купувач, респективно за получател ще бъде изписано лицето Д.Т. В съответствие с НА, ако бъде издадена фактура на физическо лице със съдържание по чл. 114 от ЗДДС, то в точка 7, следва да бъде посочено името и адреса на получателят на доставката, което се явява лицето Д.Т.
В този случай, изписването във фактурата, както сте посочили, няма да е правилно, тъй като аванса не е даден от лицето Д.Т. В издадената фактура с получател Д.Т. трябва да се впише данъчна основа в размер на 365769,63 лв. и начислен ДДС в размер на 60961,61 лв.
По отношение на издадените вече фактури за аванс на името на лицето И.Ш., следва да се приложи разпоредбата на чл. 115, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, тъй като е налице според вещно уговореното, че собственик ще бъде друга страна – лицето Д.Т., различна от първоначалната страната И.Ш.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар