прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-24/10.04.2014 г.
ДДС, чл. 50, ал. 1
ДДС, чл. 50, ал.2
ДДС, чл. 79, ал. 8
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване относноприлагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:
ООДе сключило договор за покупко-продажба през 2010 г. на лек автомобил от физическо лице, нерегистрирано по ДДС. Дружеството не е ползвало данъчен кредит за посочената покупка, както и за получените стоки и услуги, свързани с експлоатацията и поддръжката на този актив.
ООД има сключен предварителен договор с лизингова компания за продажбата на посочения автомобил. При настъпване на данъчното събитие дружеството следва да издаде фактура.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
За доставката на посочения автомобил дружеството следва ли да начисли ДДС на лизинговата компания или съгласно чл.50 от ЗДДС доставкатае освободена от облагане с данък?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросъти относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС освободена е доставката на стоки или услуги:
1.които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2.при производството, придобиването или вноса, на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70 от закона.
За да се приложи разпоредбата на чл.50, ал.1, т.1 и т.2 от ЗДДС е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
– регистрираното по закона лице да се разпореди с произведени, закупени или придобити по друг начин от него стоки или с резултата от получена от него услуга;
– за тях на лицето да е начислен ДДС, от регистрирани лица по облагаемадоставка, получена от лицето, прилагащо чл.50 от ЗДДС;
– лицето да не е приспаднало този начислен ДДС като данъчен кредит, тъй като по силата на други разпоредби от ЗДДС, доставката не е с право на данъчен кредит.
Съгласно чл. 50, ал.2 от ЗДДС,горепосочената разпоредба не се прилага, когато по реда на чл. 79, ал. 8 от ЗДДСе упражнено право наданъчен кредит или е извършена корекция.
От предоставената в писмото информация е видно, чеООДе придобило лекия автомобил от физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС и за тази доставка на дружеството не е начислен данък. В тази връзка, в случая не е изпълнено второто условие за прилагане на чл.50, ал.1 от ЗДДС, тъй като на дружеството не е начислен данък, който впоследствие да подлежи на приспадане.
Предвид изложеното по горе, при последващата продажба на лекия автомобил, дружеството като доставчик следва да начисли ДДС на лизинговата компания.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »