прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-424/06.08.2012 г.
ЗДДС, чл.21, ал.4, т.1
чл.26, ал.2
чл.72, ал.1
чл.82, ал.2, т.3
чл.117, ал.1, т.1
чл.124, ал.2 и ал.4
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …… е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 53-00-424/17.05.2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
… ЕООД има сключен договор с руско юридическо лице (посредник) за покупка на апартаменти, представляващи бъдещо строителство в България и намирането на клиенти от Русия. За извършените услуги … ЕООД е получило от посредника фактури за агентско възнаграждение (без включен ДДС).
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Получените фактури от руското юридическо лице следва ли да се включват в дневника за покупкu като фактури за извършени услуги?
2. Следва ли да се извършва самоначисляване на ДДС и да се издаде протокол по чл.117 от ЗДДС, както и включването му в дневниците за покупки и продажби и посочването на чл.82, ал.2 от ЗДДС като основание?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи и втори въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
Тъй като договора за извършване на посреднически услуги (намиране на клиенти на територията на Русия), сключен с руското юридическо лице, се касае за покупка на апартаменти, които са в процес на строителство и същите са находящи се на територията на страната, то следва да се направи изводът, че мястото на изпълнение на доставката е мястото, където се намират недвижимите имоти, т.е. на територията на страната и в тази връзка следва да бъде начислен ДДС.
Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги-когато получателят е данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от закона.
В конкретния случай, … ЕООД се явява получател на посредническа услуга, свързана със строителството на апартаменти, находящи се на територията на страната, а руското юридическо лице е доставчик на услугата.
Поради липсата на достатъчно данни в запитването приемам, че руското юридическо лице е ДЗЛ, което не е установено на територията на страната.
В тази връзка, … ЕООД следва да начисли ДДС по реда на чл.117 от закона.
Съгласно ал.1 на чл.117, т.1 от ЗДДС, протокол се издава задължително в случаите по чл. 82, ал.2, 3, 4 и 5 и чл. 84 – от регистрираното лице – получател по доставката.
Данните от протокола трябва да се отразят в дневника за продажби и в справката декларация за същия данъчен период (чл.124, ал.2 от ЗДДС). Данъчната основа, върху която се начислява данъкът следва да бъде определена по реда на чл.26, ал.2 ЗДДС, в случая това ще е стойността на комисионното възнаграждение, платено на посредника.
Съгласно чл.124, ал.4 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл.72, ал.1 от закона.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

облагане с данък добавена стойност на получените преди 31.12.2006г. авансови плащания, както и реда за извършване на корекции на начислен данък предвид разпоредбите на § 19 ППЗДДС.

Изх. № 24-34-638……………..Дата: .…………… .2008 г.УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ,В отговор на запитване с Ваш Изх. № 01-ИД-3708/15.05.2007г., вх. № 24-34-638/ 18.07.2007г. по описа на ЦУ на

ЗДДС, чл.163а

Изх. № 53-00-25016.12. 2015 г.чл. 163а ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:„Н..“ ООД изкупува пластмасови изрезки, обрезки, листове и др., представляващи технологичен отпадък от