прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. №21-04-3
08.02. 2017 г.
чл.45, ал.3 от ЗДДС
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №21-04-3/13.01.2017 г.относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
През 2001 г. търговецът е построил и въвел в експлоатация жилищна сграда, като всички апартаменти от недвижимия имот са продадени с изключение на един обект в сградата, представляващ кафе-аперитив, заприходен като дълготраен материален актив и експлоатиран като такъв от търговеца.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
В случай, че продажбата на имота кафе-аперитив бъде третирана като освободена доставка по чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, следва ли да се начислява данък по реда на ЗДДС и на какво основание?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Общото правило при доставка на сграда, която не е “нова“ по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС е, че тази доставка е освободена по силата на чл. 45, ал. 3 от закона. Възможността на доставчика да избере доставката да бъде облагаема е въведена с правото му на избор по реда на ал. 7от същата разпоредба.
В чл. 79 от ЗДДС в сила от 01.01.2017 г. са посочени случаи, при които се извършва корекция на ползван данъчен кредит.
Съгласно чл. 79, ал. 2, от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит, като за стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи, дължимия размер на данъка се определя по формула.
В конкретния случай, предвид изложеното в запитването и доколкото търговеца възнамерява, да третира продажбата на имота като освободена доставка по смисъла на чл. 45 ал. 3 от ЗДДС, приложение ще намери разпоредбата на чл. 79, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ЗДДС /в сила от 01.01.2017 г./, т. е. следва да се направи корекция на ползвания данъчен кредит.
Начисляването на данъка следва да се извърши в данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство, чрез съставяне на протокол за определяне размера на дължимия данък и отразяването му в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.
Такава корекция няма да се налага, ако доставката се третира като облагаема.
Становище относно данъчното третиране по ЗДДС на доставките свързани със земя и сгради и вещни права върху тях е изразено в писмо изх. №91-00-261/04.09.2007г. издадено от изпълнителния директор на НАП, което е публикувано на интернет страницата на НАП – www.nap.bg
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.
.’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.41, т. 3

1_ ИТ-00-31/21.05.2009ЗДДС, чл. 41, т. 3Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ….. , изразяваме следното становище: Закупили сте книги от „СКO”, като във

Писмо с №79/30.01.2019г.; ЗКПО- чл.189б; ЗКПО- 167, ал.1, т.2; ЗДДФЛ- чл.48, ал.6; В хода на извършени контролни действия от органите по приходите по отношение на дадената възможност

№79/30.01.2019г.ЗКПО- чл.189бЗКПО- 167, ал.1, т.2ЗДДФЛ- чл.48, ал.6 В хода на извършени контролни действия от органите по приходите по отношение на дадената възможност в чл.48, ал.6