данъчно третиране на еднократно предоставена парична помощ от фонд СБКО.

Изх. №21-03-7/13.12.2011 Г.
ЧЛ.24, АЛ.2, Т.10 ЗДДФЛ
В дирекция ОУИ ….. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №21-03-7/02.12.2011 г. относно данъчно третиранена еднократно предоставена парична помощ от фонд СБКО.
Фактическата обстановка описана в запитването е следната:
В рамките на календарната година е предоставена еднократно на служител парична помощ за лечение на непълнолетното му дете. Сумата е изплатена в брой от фонд СБКО на предприятието. След приключване на лечението разходите по него са отчетени с платежни документи.
Зададен е следния въпрос:
Облага ли се паричната помощ с данък върху доходите по реда на Закона за данък върху доходите на физическителица (ЗДДФЛ) ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват еднократните помощи за лечение предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи – до стойността на лечението.
Видно е, че за да е изпълнен фактическият състав на цитираната разпоредба, следва да са налице едновременно следните условия:
-помощта да е за сметка на социалните разходи;
-предоставената помощ да е еднократна;
-предоставената помощ да е до стойността на лечението.
Във връзка с така установените условия е необходимо да се има предвид, че:
-начинът на разпределение на средствата за социални разходи в предприятието, следва да е определен по реда на Кодекса на труда (КТ) или от ръководството на предприятието. По аргумент от § 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на закона за корпоративното подоходно облагане (ДР на ЗКПО), социалните придобивки, в т. ч. помощите за лечение, трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата , наети по договор за управление и контрол;
-като еднократна следва да се третира помощта, предоставена еднократно през данъчната година по конкретен повод – за лечение на определено заболяване.
В тази връзка считаме, че когато при по-голяма продължителност на лечението или при наличие на други обективни причини предвидените средства за помощта се предоставят от работодателя на части, помощта не губи качеството си на еднократна;
-възприетият от ЗДДФЛ подход за лимитиране на размера на помощта (до стойността на лечението) обуславя необходимостта стойността на лечението да се удостоверява с документ.
В случаите на предоставена помощ за лечение, за която не са изпълнени едновременно гореизброените условия, стойността на тази помощ е облагаем доход и съответно подлежи на облагане по общия ред на доходите от трудови правоотношения, предвиден в ЗДДФЛ.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »