прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-624/23.10. 2015г.
ДДС, ЧЛ.21, АЛ.2
ДДС, ЧЛ.86, АЛ.3
ДДС, ЧЛ.116, АЛ.3
В дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика” сапостъпили Ваши писмени запитвания, относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Запитванията са подадени във връзка с писмо по което директора на дирекция ОДОП София е изразил становище.
Поставени са следните въпроси:
1.Следва ли да се анулиратиздадените фактури за нотариални услуги?
2.Допусната ли е грешка при начисляване на ДДС?
Предвид поставените въпроси и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
В случая става въпрос за предоставени нотариални услуги на получател- данъчно задължено лице, което е установило независимата си икономическа дейност в Република С. Мястото на изпълнение на тези доставки се определя по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДСисъгласно чл.86, ал.3 от същия закон в издадените фактурине е следвало да се начислява данък добавена стойност (ДДС).
Както е посочено в изразеното становище с изх.№ 2015 г., в случая се установява наличие на хипотезата на чл. 116, ал. 3 от ЗДДС, съгласно която за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
Анулирането на погрешно съставените фактури се извършва по реда на чл. 116, ал. 4 от ЗДДС, като за целта се съставяипротокол, съдържащреквизитите, изброени в т. 1 – т. 4 от същата разпоредба.
Според приложение12 към Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) при анулиране на фактура след периода в който е издадена, тя се включва във файла „PRODAGBI.TXT” на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
Новоиздадените фактури се отразяват в колона 22 на дневника за продажби за периода в който са издадени, и в клетка 17 на справка-декларацията по ЗДДС.
Видно от гореизложеното, за неправилно начисления ДДС трябва да направите корекция по реда на чл.116 от ЗДДС, съответно възстановяване на ДДС по спорните фактури.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗКПО, чл.10,ЗКПО, чл.77,ЗСч, чл.7

2_404-3/04.05.2015г.ЗКПО, чл.10 ЗКПО, чл.77ЗСч, чл.7Зъболекар сте и ползвате под наем зъболекарски кабинет, в сграда, собственост на Община …… В същата сграда се намира и кабинет,

Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП

ЗМДТ, чл.4, aл. 2

2_33/07.01.2009г.ЗМДТ – чл.4, ал.2В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Лице е придобило недвижим имот през м.май 2006г. Лицето подава декларация за новопридобит имот през

Дължим ДДС при последваща доставка на дълготраен материален актив -товарен автомобил

Изх. № 24-33-290……………..Дата: .…………… .2008 г.относно: Дължим ДДС при последваща доставка на дълготраенматериален актив -товарен автомобилУважаеми господин ……….,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх.

aabed