прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-156/01.07.2013 г.
ЗДДС – чл.41, т.1, б.”а”
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-156/31.05.2013 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
… ЕАД има предмет на дейност: експлоатация на собствени недвижими имоти.
Дружеството възнамерява да започне да организира курсове по математика за подготовка за националното външно оценяване след седми клас.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Как следва да се третира доставката на курсовете по математика, които дружеството възнамерява да организира – като облагаема доставка или като освободена доставка по чл. 41 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС, освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции;
Видно от цитираната разпоредба, организираните от … ЕАД курсове по математика ще се разглеждат като освободени доставки, когато същите отговарят на посочените в чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС условия.
Доколкото от запитването може да се направи изводът, че дружеството не е учебно заведение по смисъла на чл.41, т.1, б.„а” и б.„б” от ЗДДС, то доставката не следва да се третира като освободена.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Задължението Ви за осигуряване като едноличен търговец след подадена декларация по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в

София 1000, Бул. Дондуков” 52. №Тел. 02/985930 65Факс. 0298593069ДО……………………. ....Уважаема …………………..,Относно: Задължението Ви за осигуряване като едноличен търговец…