прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. №20-00-355
14.10. 2016 г.
чл. 36а от ЗДДС, чл. 36а, ал. 2 от ППЗДДС, чл. 39, ал. 1 от ПП3ДДС
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило писмено запитване, прието с вх. №20-00-355/11.08.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„А” ЕООД е регистрирано по ЗДДС и осъществява внос от Сърбия.
За целите на митническото освобождаване на стоките – изготвяне на митническа декларация, плащане на дължимите мита и ДДС и освобождаване на стоките от митница, дружеството ползва услугите на „Б“ ООД.
„А” ЕООД има сключен договор за митническо представителство, складиране и логистика с „В“ ЕООД.
По силата на договор между „В“ ЕООД и „Б“ ООД, последното фактурира услугите по митническо представителство към „А” ЕООД като външна услуга на „В“ ЕООД, които на свой ред ги префактурират на „А” ЕООД.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Каква е приложимата данъчна ставка за предоставените услуги по митническо представителство, извършвани към „А” ЕООД, както следва:
-от „Б“ ООД на „В“ ЕООД;
-от „В“ ЕООД към „А” ЕООД?
2.Следва ли „Б“ ООД да коригира начисления данък към „В“ ЕООД за извършените услуги по митническо представителство към „А” ЕООД и съответно „В“ ЕООД към „А” ЕООД?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос
Съгласно разпоредбата на чл. 36а от ЗДДС, облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 закона.
В тази връзка чл. 36а от закона ще се приложи само по отношение на доставката на услуги по митническо представителство, извършена от доставчик пряко към получател, на чието име се осъществява вноса на територията на страната.
Предвид това и поради недостатъчната фактическа обстановка, изложена в запитването следва да имате предвид, че ако с данъчната основа на извършените от „Б“ ООД към „В“ ЕООД, респективно от„В“ ЕООД към„А” ЕООД услуги по митническо представителство е увеличена данъчната основа при вноса на стоките от Сърбия, по отношение на доставката между „В“ ЕООД и „А” ЕООД, следва да се приложиразпоредбата на чл. 36а от ЗДДС.
По втори въпрос
С разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 отПравилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС) е регламентирано, че когато данъкът на основание чл. 82, ал. 1 от закона е изискуем от доставчика по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 от закона доставчикът следва да разполага със:
1. фактура за доставката;
2. писмена декларация от получателя по доставката, на чието име е оформен вносът; в декларацията получателят задължително посочва номера на документа, с който е оформен вносът, и описание как е формирана данъчната основа по чл. 55 от закона (стойността на всяко едно увеличение се посочва отделно).
Съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗДДС, когато преди настъпване на обстоятелствата поал. 1 на същата разпоредба за доставката е издаден документ с начислен данък със ставката по чл. 66, ал. 1, т. 1 от закона, размерът на начисления данък се коригира:
1. за издадени фактури и известия – по реда на чл. 116 от закона;
2. за издадени протоколи – по реда, определен с правилника за прилагане на закона.
Корекция на начисления данък по чл. 36а, ал. 3, т. 1 от закона се извършва след снабдяване с горепосочените документи. В тези случаи дружеството – доставчик следва да анулира издадената фактура с начислен данък и да издаде фактура с нулева ставка на данъка, съгласно чл. 116 от ЗДДС.
Доставчикът на свързана с внос услуга, който е приложил нулева ставка на данъка на основание чл. 36а от ЗДДС преди вносът да е осъществен, и до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, не се е снабдил с документите по чл. 36а, ал. 2 от ППЗДДС, трябва да приложи разпоредбите начл. 37, ал. 2 от ЗДДС.
Съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 39, ал. 1 от ПП3ДДС, в случай че доставчикът не се снабди с посочените по-горе документи до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. Данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона. Протоколът се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем. Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата чрез анулиране на протокола, като за анулирането не се издава нов протокол. Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
В случай, че доставкатанеправилно е документирана като облагаема с нулева ставка с приложение на чл. 36а от ЗДДС, а данъчната основа на вноса не е била увеличена с данъчната основа на свързаните с вноса услуги, налице е основание за приложение на чл. 116, ал. 1 от ЗДДС – фактурата следва да се анулира и да се издаде нова с начислен данък, предвид обстоятелството, че съгласно ал. 2 от същия законов текст за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.
Относно приложението на чл. 36а и чл. 55, ал. 1 от ЗДДС следва да имате предвид изложеното в становища нас Изх. № 62-00-9/08.04.2014 г., Изх. № 15-00-5/08.04.2014 г. и Изх. № 16-05-17/11.03.2014 г., които са публикувани в интернет на страницата на НАП (www.nap.bg).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Булстата по който следва да се внасят задължителните осигурителни вноски и подават данни с декларация образец 1 от общинските учебни заведения

1_135/24.07.2007г. Чл.5,ал.4 от КСО Н-ба Н-8 от 29.12.2005г.Относно: Булстата по който следвада севнасят задължителните осигурителни вноскии подават данни с декларация образец 1 от общинските учебни

Становище на НАП с Изх. №20-00-154 от 05.06.2018 г.

Изх. №20-00-15405.06.2018 г. ЗКПО – чл.15ЗКПО – чл.16ЗКПО – чл.26 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-154/16.05.2018

ЗДДС, чл.24, aл. 1

5_53-00-262/ 29.10.2008г.ЗДДС, чл.24, ал.1 Постъпило е писмено запитване, в което сте поставили въпроси свързани с данъчното третиране по ЗДДСна извършваните от дружеството посреднически услуги по