прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) иНаредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговскит

Изх. № 53-04-160
29.03.2016 г.
ЗДДС, чл. 113, ал. 1 и ал. 3, т. 1
ЗДДС, чл. 118, ал. 1
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 1, ал.2
В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше запитване, прието с вх. №53-04-160/23.02.2016 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и
Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства(Наредба №Н-18/2006 година).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната.
Отправилото запитване лице е собственик на апартамент в сграда, находяща се в гр. С,………………………. През м. декември 2014 г. между етажната собственост, от една страна, и Дружеството, от друга, е сключен договор за извършване на строително-монтажни работи, по силата на който дружеството се задължава срещу възнаграждение да изпълни възложените му ремонти дейности. Стойността на това възнаграждение, възлизащо на сумата от 10 795, 23 лева, е изплатена на изпълнителя на три вноски през 2014 г., като получаването е удостоверено с разписки, издадени от управителя на дружеството. На 14.01.2016 г. от дружеството е издадена фактура за извършената строителна услуга.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. В какъв срок след извършване на услугата и получаване на плащането за нея следва да се издаде фактура и касов бон?
2. Съставлява ли нарушение на данъчното законодателство неиздаването на фактура, когато това е задължително?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище.
По първи въпрос:
Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117 от закона. Фактурата се издава задължително непо-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането (чл.113, ал.4 от закона). Издадената фактура следва да съдържа задължително реквизитите, посочени в разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗДДС.
Съгласно чл. 113, ал. 3, т. 1 фактура може да не се издава, за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице. За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът – регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период (чл. 119, ал. 1 от ЗДДС).
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба №Н-18/2006 година.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги(ЗПУ).
Видно от гореизложеното фактура се издава 5-дневен срок от възникването на данъчно събитие или получаване на авансовото плащане, без значение по какъв начин е извършено плащането, а фискална касова бележка се издава в момента в който е извършено плащане и начинът на плащане не попада в изключенията на чл. 3, ал. 1, от Наредба №Н-18/2006 г.
По втори въпрос:
Неиздаване на фактура, когато това е задължително и/или неиздаването на фискална касова бележка за полученото плащане представлява нарушение на ЗДДС, за което в глава двадесет и шеста „Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби“ от ЗДДС е предвидена санкция.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно–осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

документиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) на доставки на услуги, за които е извършено авансово плащане и данъкът за същото е самоначислен от получателя, а впоследствие, при възникване на данъчното събитие, данъкът е изискуем от доставчика

Изх. № 24-39-106Дата: 01.03.2021 год. ЗДДС, чл.25, ал.4; ЗДДС, чл.68, ал.2; ЗДДС, чл.82, ал.1; ЗДДС, чл.82, ал.2, т. 3; ЗДДС, чл.117, ал.1; ЗДДС, чл.117, ал.4;

данъчното облагане на преобразуванията, прехвърлянето на обособена дейност и замяната на акции и дялове между компании от различни държави, членки в ЕС, и на преместването на седалището на европейско

Изх. № 24-00-21Дата: 24.11.2008 год.ЗКПО, чл. 57;ЗКПО, чл. 92;ЗКПО, чл. 117;ЗКПО, чл. 118;ЗДДС, чл. 10;ЗДДС, чл. 111, ал. 2, т. 3;ЗДДС, чл. 132.Настоящото указание се

съобразяване на практиката на органите по приходите с практиката на Съда на Европейския съюз (ЕС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит при транзитни доставки

Изх. № 04-19-410Дата: 04.01.2018 год. ЗДДС, чл. 6;ТЗ, чл. 329.УКАЗАНИЕ относно съобразяване на практиката на органите по приходите с практиката на Съда на Европейския съюз

Прилагане на ЗДДФЛ, ЗКПО и Регламент 883/2004

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДФЛ, ЗКПО и Регламент 883/2004Във връзка с постъпило запитване вх. № ……./31.03.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомявам:Представена е следната

fetere helo