прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 53-04-216/18.12.2013 г.
Чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ
Чл.73 от ЗДДФЛ
Чл.45, ал.7 от ЗДДФЛ
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № ….. относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В писмото не е изложена фактическа обстановка.
Поставени са следните въпроси:
1. Облагаем доход ли е обезщетението за неправилно уволнение по реда на чл.225 от КТ, лихвите към него, както и присъдените разноски по съдебното дело?
2. В какви срокове се декларира полученият доход, какъв е размерът на дължимият данък, в какъв срок се плаща и как се декларира пред НАП?
3. Посочват ли се в справката по чл.73 от ЗДДФЛ изплатеното съгласно решението на съда обезщетение и лихви на физическото лице?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпроситеи относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Съгласно ал.2 на същия член, когато през времето по предходната алинея работникът или служителят е работил на по-ниско платена работа, той има право на разликата в заплатите.
Според регламента на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2. Тъй като обезщетението почл. 225, ал. 1 и ал. 2 от КТ не попада в изключенията по чл. 24, ал.2 от ЗДДФЛ, нито е освободено от облагане на друго законово основание, същото представлява облагаем доход от трудово правоотношение за съответното физическо лице. Следователно, тези обезщетения подлежат на авансово и годишно облагане по реда и при условията на ЗДДФЛ, установени за облагането на доходите от трудови правоотношения.
В конкретния случай, тъй като обезщетението по чл.225 от КТ е събрано чрез съдия изпълнител, същото следва да се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на физическото лице.
Следва да имате предвид, че доходът от лихва, изплатен на физическо лице, във връзка с обезщетение по чл. 225,ал. 1 и ал. 2 от КТ също представлява облагаем доход. Облагаемият доход от лихви, независимо от основанието за получаването му, както и годишната данъчна основа се формират по специален ред, а именно по реда на чл. 35 и 36 от ЗДДФЛ. За доходите, подлежащи на облагане по този ред не се удържа и/или внася авансов данък, но същите участват при формирането на общата годишна данъчна основа и се декларират от физическото лице в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл.45, ал.7 от ЗДДФЛ предприятието – платец на доходи от други източници по чл.35, издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода – от обезщетението по чл.225 от КТ и от лихвата във връзка с изплатеното обезщетение. Предприятието платец на дохода, отразява в справката по чл.73 от ЗДДФЛ само изплатената лихва във връзка с обезщетението по чл.225 от КТ. Присъденото обезщетение по чл.225 от КТ не се отразява в цитираната справка, тъй като се явява доход от трудови правоотношения.
На основание чл.13, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛприсъдените обезщетения за разноски по съдебни дела не са облагаеми.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагане разпоредбите на ЗКПО.

5.Изх. №20-00-125/30.03.2011 г. По повод подаденото от Вас писмо, постъпило в ДирекцияОУИ ….с вх. №20-00-125/21.03.2011 г., относно прилагане разпоредбите на ЗКПО.Фактическата обстановка описана в запитването

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3

5_182/03.04.2008 ЗЗО, чл.33, ал.1, т.3 Фактическа обстановка: чужд гражданин е получил разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България;Въпрос: дължи ли здравноосигурителни вноски;Съгласно чл.33,

данъчен режим на доставка на услуга по продажба на самолетни билети, оказвана във връзка с международен самолетен транспорт на пътници.

2_881-1/03.07.2008Относно: данъчен режим на доставка на услуга по продажба на самолетни билети, оказвана във връзка с международен самолетен транспорт на пътници.Уважаема г-жо Във връзка с

Деклариране, облагане с данък при източника и внасяне на окончателния данък, на начислен дивидент в полза на организация на вероизповедания, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №53-04-1203/09.01.2020 г. ЗКПО – чл. 1, т. 2;ЗКПО – чл. 194, ал. 1, т. 2ЗКПО – чл. 201;ЗКПО – чл. 202, ал. 1 т.

Запитване с вх. № 96-00-34/22.02.2019г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е изложена следната фа

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-34/22.02.2019г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има запитване от клиенти

today