прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5-20-00-169/05.07.2013 г.
Чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ
В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № ….. относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Младо семейство (със сключен граждански брак) е сключило през 2008 г. договор за ипотечен кредит с ,,… – Банк- клон България”. С опуснатите средства семейството е закупило жилище в гр. София. И двамата съпрузи са под35 години. Съпругата притежава в провинцията жилище дарено от родителите й преди сключване на брака. За същото е учредено доживотно право на ползване в полза на родителите.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Може ли семейството да ползва данъчното облекчение по реда на чл.22а от ЗДДФЛ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Предвид действащата от 01.01.2013 г. нормативна уредба на основание чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата по годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруга/та, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпруга/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
Условията, въведени в разпоредбата на чл.22а от ЗДДФЛ – т. 1-3, са дадени кумулативно и липсата, на което и да е от тях не позволява ползването на данъчно облекчение.
В конкретния случай, не е изпълнено третото условие за ползване на данъчното облекчение по чл.22а от ЗДДФЛ, а именно: съпругата притежава друго жилище на което тя е единствен собственник, независимо, че върху жилището е учредено пожизненно право на ползване от родителите й.
В тази връзка, не може да се ползва данъчното облекчение по чл.22а от ЗДДФЛ, тъй като жилището за което е ползван ипотечният кредит не е единственно за семейството. В този смисъл е и практиката на Върховния административен съд (решение №8612 от 16.06.2011 г. по адм. делоИзх. № 14826 от 20120 г., решение № 4656/30.03.2012 г. по адм. дело 7087/2011 г., решение 7124 от 21.05.2012 г. по адм. дело №14126/2011 г., решение № 904 от 18.01.2013 г. по адм. дело № 3096/2012 г.).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »