прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5_20-00-104/12.03.2016 г.
ЧЛ. 55, АЛ. 2 ОТ ЗДДФЛ)
ЧЛ. 45, АЛ. 4 ОТ ЗДДФЛ.
ЧЛ. 43, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ
.bg
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№…../25.02.2016 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Юридическо лице е наело през 2015 г. физическо лице на граждански договор. Лицето е декларирало пред възложителя, че е самоосигуряващо се лице, поради което дружеството не е издавало сметка за изплатени суми при изплащането на хонорарите, както и служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ на изпълнителя.Физическото лице не е представяло на възложителя документ за придобитите от него доходи, съдържащ реквизитите по чл. 6 , ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч). Дружеството не е удържало от доходитена физическото лице задължителните осигурителни вноски и авансов данък върху дохода.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли юридическото лице да издава на физическо лице, което е декларирало, че е самоосигуряващо се лице ,,Сметка за изплатени суми” и ,,Служебна бележка”?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
В нормата на чл. 43 от ЗДДФЛ е регламентиран редът за авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност, попадащи в обхвата на чл. 29 от ЗДДФЛ.
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ, лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието,през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се – между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Размерът на дължимия авансов данък се изчислява като тази разлика се умножи по данъчна ставка от 10 на сто (чл. 43, ал. 3 от ЗДДФЛ).
В общия случай, на основание чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.
Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО)и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода
(чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ). В тези случаи, платецът на дохода не следва да удържа авансов данък при изплащането на дохода от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, а задължението за авансово облагане е на получателя на дохода, съгласно чл. 43, ал. 6 от закона.
Видно от цитираните разпоредби, за да се приложат нормите на ал. 5 и 6 от
чл. 43 от ЗДДФЛ е необходимо кумулативно да са спазени следните условия:
1.Получателят на дохода да е самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО – съгласно изр. първо в ал. 2 на чл. 5 от КСО, самоосигуряващ се е
физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.
2.Получателятнадоходаепредставилписменадекларацияза обстоятелството по т. 1 пред платеца, когато последният е предприятие или самоосигуряващо се лице.
При наличието на гореизброените условия, платецът не удържа авансов данък и съответно не следва да издава „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ.
В тези случаи, документирането на придобития доход се осъществява от физическото лице по реда на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ. Съгласно упоменатата разпоредба, данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т.3 (доходи от друга стопанска дейност) и т. 4 от ЗДДФЛ (доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество),съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч).
Когато лицето не е декларирало писмено обстоятелството, че е самоосигуряващо се, няма да са спазени кумулативно условията по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛивтозислучайавансовотооблаганещесеизвършипообщияредна
цитираната данъчна норма, т. е. отплатеца на доход от друга стопанска дейност.В тези случаи, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, за изплатените доходи и удържания данък, платецът издава „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по образци, които предоставя на лицето придобило дохода, т. е.приложима е нормата на чл.9, ал.3 от ЗДДФЛ.
Когато платецът на дохода не езадължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 от ЗДДФЛ се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода (чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ). На основание чл. 67, ал. 2 от ЗДДФЛ, не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.
Съгласночл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица- платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци. Декларацията по ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка (чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Декларацията се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци – до края на месеца следващ тримесечието на придобиване на дохода (чл. 56 от ЗДДФЛ).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.26, aл. 2

Изх. №53-04-25709.12. 2016 г.чл. 26, ал. 2от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството притежава съответните лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ от

Писмо с Изх.; Изх. №23-29-65; 07.10.2019 г.; чл. 11 от Директива 2006/112/ЕО; чл. 13 от ЗДДС; ; Дружеството има намерение да сключи търговски договор за доставки на с

Изх. №23-29-6507.10.2019 г. чл. 11 от Директива 2006/112/ЕОчл. 13 от ЗДДС Дружеството има намерение да сключи търговски договор за доставки на стоки с две различни

Ваше писмено запитване касаещо данъчното третиране на доходи на физическо лице, реализирани на основание Споразумение за вътрешнокорпоративен трансфер, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-34

Изх. №: 24-39-34Дата: 29.04.2020 г. ЗДДФЛ, чл. 4, чл. 50 СИДДО с Франция, чл. 1, чл. 13, чл. 20 ОТНОСНО: Ваше писмено запитване касаещо данъчното

lifta hakkında