прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 20-00-21/ 08.01.2013 г.
ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 5, чл. 18, ал. 1, чл. 38, ал. 13, чл. 55, ал. 1
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …..е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-21/ 18.01.2013 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
От началото на 2013 г. търговски банки удържат данък за изплатени доходи от лихви по открити депозитни сметки на лица с намалена работоспособност с 50 и с над50 на сто,определена свлязло в сила решение на ТЕЛК.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Могат ли местните лица с намалена работоспособност с 50 и с над 50на сто да ползват облекчението за инвалиди по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ при определяне надължимия данък за придобити доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
С последните изменения и допълненияна ЗДДФЛ, обнародвани в ДВ, брой 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., се промени режимът на облагане на част от доходите от лихви по банкови сметки, изплатени на местни физически лица от търговски банки и клоновете на чуждестранни банки в страната.С новата алинея 13 на чл. 38 от ЗДДФЛ, изплатените лихви по депозитни сметки на местните физически лица са изключени от обхвата на необлагаемите и са включени в облагаемите доходи,подлежащи на облагане сокончателен данък. Съгласно т. 58 на § 1 от ДР на ЗДДФЛ „депозитни сметки” са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва). Данъкът, в размер на 10 %,се начислява върху брутната сума на изплатените лихви, като се удържа, внася в републиканския бюджет и декларира пред съответната териториална дирекция на НАП от банката – платец на дохода, по реда и в сроковете, регламентирани в чл. 46, ал. 1, чл. 55, ал.1, чл. 56 и чл. 65, ал. 9 и чл. 73, ал.1 т. 2 от ЗДДФЛ.Авансово платените през 2012 г. лихви по депозити, чийто падеж е през 2013 г. също подлежат на облагане поради въведеното с новата ал. 5 на чл. 11 от закона правило, че при авансово изплащане на дохода от лихви, същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или надатата на предсрочното му прекратяване. На основаниечл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ посочените доходи не следва да се декларират от получателите им.
Лица с намалена работоспособност с 50 или с над 50 на сто, освидетелствани от компетентните органи с влязло в сила и валидно през съответната календарна година решение на ТЕЛК/ НЕЛК, могат да ползват предвиденото данъчно облекчение само за доходи, облагаеми на годишна база чрез формиране на обща годишна данъчна основа (чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ).Последната е сума от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36 от ЗДДФЛ (съответно за доходи от: трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наем или от друго предоставяне за ползване на права или имущество, прехвърляне на права или имущество, други източници), намалена с предвидените в този закон данъчни облекчения (чл. 17 от с. з.). Облагаемият доход и данъчната основа се формират за всеки източникна доход поотделно по правилата на част втора „Обща годишна данъчна основа” на ЗДДФЛ. При определяне на облагаемия доход не се включват подлежащите на облагане с окончателен данък доходи (чл. 16, ал. 2 от закона). Лицата с намалена работоспособност с 50 и с над 50 на сто могат да ползват данъчно облекчениес подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 от с. з. се намали със 7 920, 00 лева и върху разликата се начисли дължимият данък
От гореизложеното е видно, че законодателят е предвидил два различни режима за облагане на доходите на физическите лица:
1. Облагане наобщата годишна данъчна основа, представляваща сума от годишните данъчни основи за посочените в предходния абзац източници на доход, от която се приспада сумата на предвидените в ЗДДФЛ данъчни облекчения.
2. Облагане с окончателен данък при източника на дохода.
Доколкото доходите от лихви по депозитни сметки в търговски банки не участват при формиране на общата годишна данъчна основа, а се облагат с окончателен данък, начисленот платеца върху брутната им сума, то при определяне на дължимия за тези доходи данък е неприложима разпоредбата на чл. 18 от ЗДДФЛ. Следователно лицата с намалена работоспособност с 50 или с над 50 на сто не могат да приспадат необлагаемата сума в размер на 7 920, 00 лева от доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, каквито се явяват и лихвените плащания по открити депозитни сметки в банки.

Оценете статията

Вашият коментар