вида на сградата, изразяваме следното принципно становище:

Изх. № 20-00-195/25.05.2011 г.
ЗДДС, чл.96, ал.1, ал.2, ал.3ЗМДТ, чл.61з, ал.1
чл.3, ал.1 61и, ал.2 и ал.4
чл.45, ал.3
§ 1, т.5 от ДРЗДДФЛ, чл.39, чл.40
чл.82, ал.2 и 3
По въпросите, свързани с приложението на ЗДДС:
Предвид неизяснената напълно фактическата обстановка относно вида на сградата, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Предвид ал.5 от същата разпоредба, задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал.1.
В ал.2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47.
В облагаемия оборот по смисъла на ал.3 от закона, не се включват доставките по ал.2, т.2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 и 3.
По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Дефиниция на понятието ”независима икономическа дейност” е дадено в ал.2 на чл.3 от закона – „Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него”.
Видно от запитването, физическото лице притежава регистрация и като едноличен търговец. С оглед правната същност на едноличния търговец като субект на правото, не съществува отделна и независима правосубектност между него и физическото лице, което го е регистрирало. Едноличният търговец не представлява отделен и независим данъчен субект, различен от физическото лице.
Съгласно разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗДДС, освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.
При положение, че сградата, която е предмет напродажбата, не е нова по смисъла на § 1, т.5 от ДР на ЗДДС, то продажбата на такава сграда или част от сграда не формира облагаем оборот за целите на регистрацията по материалния закон.
По въпросите, свързани с приложението на ЗМДТ:
Относно условието за упражняване на патентна дейност на ЕТ … ” с БУЛСТАТ …, изразявам следното становище:
Съгласно чл.61з, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ едноличен търговец, който извършва патентна дейност, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.
На основание чл.61и, ал.2 от ЗМДТ и чл.39 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък т.е. оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Според ал.3 на същия член в случаите по ал.2, патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата.
Правилото за определяне размера на дължимия данък в случаите по чл.61и, ал.2 се отнася за всички дейности включени в Приложение №4 към ЗМДТ.
Размера на дължимияпатентен данък следва да се определи пропорционално за броя на тримесечиятавключително тримесечието предхождащо тримесечието, през което лицето е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ за всяка от декларираните от него дейности.
На основание ал.4 на чл.61и от ЗМДТдължимият, съответно внесеният данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Съгласно чл.39 от ЗДДФЛ, когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, доходите на физическите лица, включително на ЕТ, за текущата година се облагат па общияред на закона. В този случай приспадане на дължимите или внесените за цялата годинавноски за патентен данък е допустимо, по реда на чл.40 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар