прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

5-23-22-884/23.05.2013 г.
Чл.92, ал.3 от ЗКПО
§1, т.56 от ДР на ЗКПО
В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика”…. е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. №….. относноприлагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
За 2012 г. ИПТА ,,Б” е подала в ТД на НАП …., офис …. годишна данъчна декларация (ГДД) по чл.92 от ЗКПО.
Поради финансови затруднения на кооперацията и невъзможност за изплащане възнаграждение на счетоводител управителят на кооперацията желае да предоставя данните в годишния отчет за дейносттав свободна форма.
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.92, ал.3 от ЗКПО заедно с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността (ГОД). Съгласно чл.92, ал.4 от ЗКПО, ГОД не подават данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия:
1.не са извършвали дейност през годината;
2. не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.
По силата на препращащата норма на §1, т.56 от ДР на ЗКПО, съдържанието на ГОД е определено в разпоредбата на чл.20, ал.4 от Закона за статистиката (ЗС), а именно: ГОД съдържа статистически справки и счетоводни документи.
Редът, начинът и сроковете за представяне на данните се определят със съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП, които се обнародват в ,,Държавен вестник” (чл.20, ал.5 от ЗС).Образците на формулярите на ГОД за 2012 г. са утвърдени със съвместна Заповед №РД-444/14.12.2012 г. и №ЗЦУ-1357/14.12.2012 г. съответно на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП (публикувана на интернет страниците на НСИ и НАП).
Предвид гореизложеното и доколкото данните от ГДО се обработват от органите на статистиката, то поставеният в писмото въпрос относно задължението за подаване на ГОД е от компетентността на Националния статистически институт (НСИ).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »