прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

5_23-22-2756/08.10.2012
Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408 от 14.06.1971 г. и Регламент на Съвета (ЕИО) № 574
Регламент (ЕО) № 883/2004
Регламент (ЕО) № 987/2009
чл. 33, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗЗО
чл. 40, ал. 3, т. 6 от ЗЗО
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №…..2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Вашият син XXX с ЕГН …… на 19.04.2012 г. е задържан и осъден с наказание „лишаване от свобода” отсъдебни власти на Федерална република Германия.
В запитването е поставен следниятвъпрос:
Дължат ли се задължителни здравноосигурителни вноски за вашият синпо българското осигурително законодателство за периода след месец април 2012 г. или за него ще се внасят вноски от германскитекомпетентните органи?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл. 33 от ЗЗО.
От 01.01.2007 г. в България се прилагат правилата за координация на системи за социална сигурност, които са въведени с Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408 от 14.06.1971 г. и Регламент на Съвета (ЕИО) № 574 от 21.03. 1972 г.
В тази връзка, в сила от 01.01.2007 г., в ЗЗО са направени допълнения, с които в кръга на задължително осигурените в НЗОК са включени лицата, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, съответно изключени са лицата, които съгласно тези правила подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка (чл. 33, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗЗО).
От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) – Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета).
Регламентите за координация на системите за социална сигурност се прилагат на територията на всички държави-членки на ЕС.
За да се установи дали за дадено лице се дължат здравноосигурителни вноски първо трябва да се определи законодателството на коя държава-членка е приложимо спрямо него.
„Определяне на приложимото законодателство“ е един от основните принципи, установени с координационните регламенти, съгласно който лицата, за които се прилагат те са подчинени на законодателството на само една държава-членка.
Изхождайки от принципа за само едно приложимо законодателство, здравноосигурителните вноски се дължат в държавата-членка, чието законодателство е приложимо в съответствие с европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на ЕС.
При условие, че спрямо лицата за определен период е приложимо осигурително законодателство на друга държава-членка за този период те могат да бъдат освободени от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК.
С оглед правилното определяне на приложимото право спрямо лицата е необходимо да се проучат действителните обстоятелства във всеки отделен случай.
За периодите на изтърпяване мярката „лишаване от свобода“ взатвор е приложима разпоредбата на чл. 40, ал. 3, т. 6 от ЗЗО. На основание тази разпоредба, задържаните под стража или лишените от свобода, ако не са осигурени на друго основание по реда на чл. 40, ал. 1 от същия закон, се осигуряват за сметка на републиканския бюджет.
Разпоредбата на чл. 40, ал. 3, т. 6 от ЗЗО е обща по отношение на лицата, задържани под стража или лишени от свобода, поради което тя следва да се прилага и по отношение на лицата, попадащи в кръга на осигурените лица по чл. 33 от ЗЗО, които изтърпяват наказание в чужбина.
Във връзка с изложеното, ако Вашият син …….. след изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода”, при завръщането си в Република България удостовери, че за същия период е осигуряван в Германия, за да ползва обезщетения в натура (здравна помощ), следва да представи пред Националната агенция за приходите документ, удостоверяващ осигурителни периоди (ЕЗОК, Е 104, Е 106, S1, Н013и др.).
Данните, посочени във формуляра ще бъдат въведени като оправдателен документ в Допълнителния регистър на здравноосигурените лица на НАП, с цел удостоверяване на актуалния Ви здравноосигурителен статус.
В случай, че ХХХ не представи документ, удостоверяващ, че за него е била приложима схема за социална сигурност на друга държава-членка, той ще попадне в кръга на задължително осигурените лица по ЗЗО и за него ще бъде приложима разпоредбата на чл.40, ал.3, т. 6 от ЗЗО.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагане разпоредбата на чл.18, ал.1 и 2 от ЗДДФЛ, и следва ли да бъде съставен Акт за установяване задължение по подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008г. Ви уведомявам следното

5.Изх. № 23-22-158/19.02.2010г.ЗДДФЛ чл. 18, ал.1 и 2ДОПК чл. 106; чл. 128, ал.2 чл. 133 относноприлагане разпоредбата на чл.18, ал.1 и 2 от ЗДДФЛ, и

ЗОДФЛ, чл.12, aл. 1, т. 1, буква б

2_ 1146/02.04.07г.ЗОДФЛ чл. 12, ал. 1, т. 1, б.”б”Отправено е запитване, в което е поставен въпрос свързан с приложението на разпоредбите на чл. 12, ал.

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

23-22-727/15.06.2010г.КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2, ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2.Фактическа обстановка: осигуряване на управител на ЕООД при временно спиране на дейността

Декларация за Едноличен търговец, който е осигурен върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение

КСО, чл.6, ал.10;Наредба № Н8/29.12.2005г. ,чл.3, ал.5 ;Фактическа обстановка: Едноличен търговец е  осигурен върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение и е подавал

ЗДДС, чл.21,ЗДДС, чл.73, aл. 1

650/17.05.2011г.Чл.21, 73, ал.1 ЗДДС В писменото запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……………..с вх. № ………….г. сте изложили следната фактическа

общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки, при следната фактическа обстановка:

5_20-00-363/25.10.2011г.ЗКПО, чл. 13ЗКПО, чл. 200аВ дирекция ОУИ … е постъпило писмено запитване, подадено от Вас. В запитването поставяте въпроси, свързани с прилагането на Директива 2003/49/ЕО

bilgiler