Прилагането на разпоредбите на ЗДДС във връзка с регистрацията и дерегистрацията на задължените лица във връзка с налагане на санкции за извършени административни нарушения

Изх. № 24-28-192
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на ЗДДС във връзка с регистрацията и дерегистрацията на задължените лица във връзка с налагане на санкции за извършени административни нарушения
В отговор на запитване от Дирекция „ОУИ“ – гр……………, постъпило с писмо с вх.№ 24-28-192 от ……………2007г. по описа на ЦУ на НАП относно прилагането на ЗДДС в случаите на регистрация и прекратяване на регистрацията на данъчно задължените лица, изразявам следното становище:
Въпрос №1;
Физическото лице или ЕТ подлежи на регистрация по ЗДДС? Как следва да се идентифицира лицето, подлежащо на регистрация в Акта за установяване на административно нарушение (АУАН)?
Съгласно разпоредбата на § 1, ал.2 от ДР на ППЗДДС (Нова -ДВ, бр. З от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.), според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност. Ето защо, в случаите, когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност – търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н., за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС.
Необходимо е да се отбележи, че различното качество на лицето, извършващо дейност като търговец и отделно – самостоятелно като физическо лице, без да е регистрирано и като ЕТ, обуславят и предвидената в чл.178, ал.1 от ЗДДС различна по вид административна санкция: имуществена санкция за ЕТ или глоба за физическото лице.
В тази връзка данните, които се попълват в АУАН следва да отговарят на изискванията, регламентирани в разпоредбата на чл.42 от ЗАНН :
1.собственото, бащиното и фамилното име на съставителя и длъжността му;
2.датата на съставяне на акта;
3.датата и мястото на извършване на нарушението;
4.описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено ;
5.законните разпоредби, които са нарушени;
6.собственото, бащиното и фамилното име и възрастта на нарушителя, точния му адрес и местоработата, единен граждански номер;
7.имената и точните адреси на свидетелите, единен граждански номер;
8.обясненията или възраженията на нарушителя, ако е направил такива.
9.имената и точните адреси на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, единен граждански номер;
10. опис на писмените материали и на иззетите вещи, ако има такива, и кому са поверени за пазене.
В случай, че субект на административното нарушение е физическото лице, регистрирано като ЕТ, същото следва да бъде идентифицирано в АУАН чрез трите имена с изричното отбелязване, че физическото лице действа като ЕТ (с посочване на наименованието на едноличния търговец). С оглед на това, в конкретния случай следва да бъде наложена имуществена санкция в размера по чл.178 от ЗДДС.
Уведомявам Ви, че отговори на така поставените въпроси относно регистрацията и дерегистрация по ЗДДС се съдържат и в становище на Изпълнителния директор на НАП с изх.№ 20-00-708 от 05.06.2007 г., касаещо издаването на идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС на физически лица, а така също и в текстовете на §1 от ДР на Правилника за прилагане на ЗДДС (изм. ДВ, бр.З от 12.01.2007г.)
Въпрос № 2:
При прекратяване на едно търговско дружество поради преобразуването му по реда на Глава шестнадесета от ТЗ, както и при прехвърляне на предприятието по реда на чл.15 или чл.60 от ТЗ, допустимо ли е санкция да се наложи на приемащото или новоучреденото дружество, за нарушение, изразяващо се в неподаване на заявление за прекратяване на регистрацията на преобразуващото се лице?
Съобразно принципът, регламентиран в разпоредбата на чл.24, ал.1 от ЗАНН, административнонаказателната отговорност е лична. В този смисъл, независимо от прехвърлянето на търговското предприятие на ЕТ неговата административнонаказателна отговорност при осъществяване на състава на нарушението по чл.178 от ЗДДС, следва да се реализира срещу субекта на нарушението – ЕТ, чиято регистрация по ЗДДС следва да бъде прекратена по реда на чл.109, ал.1 от ЗДДС. Макар и да е налице правоприемство на правата и задълженията на ЕТ, правоприемникът не следва да отговоря за извършеното административно нарушение от страна на отчуждителя (ЕТ).
Въпрос № 3:
Как следва да се изчислява срока по чл.99, ал.З във връзка с чл.103 от ЗДДС. Брои ли се датата на данъчното събитие, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания (ВОП) за текущата година надвиши 20 000 лв.? Брои ли се датата на подаване на заявлението за регистрация? Как следва да се процедира ако крайната дата за подаване на заявлението е неприсъствен ден?
В чл.99 от ЗДДС се въвежда самостоятелно основание за задължителна регистрация както за ДЗЛ (такива, извършващи икономическа дейност), така и за данъчно незадължени лица (министерства, ведомства, общини, лечебни заведения, неправителствени
организации и т.н.), които придобиват стоки от регистрирани по ДДС доставчици в други държави членки.
Съгласно разпоредбата на чл.99, ал.З от ЗДДС за лицата, които извършват вътреобщностно придобиване на стоки, задължението за подаване на заявление за регистрация по този закон възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв.
Правилата за определяне на момента на настъпване на данъчното събитие при В ОП са регламентирани в чл.63, ал.1 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. Прилагайки правилата на чл.25 от ЗДДС това е датата на която собствеността върху стоката е прехвърлена или на датата, на която стоката по чл.6, ал.2 от ЗДДС бъде фактически предоставена или датата на отделянето и предоставянето на стоката по чл.6, ал.З, т.2 от ЗДДС.
Относно изчисляването на 7-дневния срок е приложима разпоредбата на чл.22, ал.6 от ДОПК, съгласно която срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, в който започва да тече срокът и изтича в края на последния му ден. С оглед на това, срокът по чл.99, ал.З от ЗДДС за подаване на заявление за регистрация при ВОП започва да се брои 7 дни преди деня, на който е настъпило данъчното събитие, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година надвиши 20 000 лв., определен в разпоредбите на чл.25 от ЗДДС. Така например, ако прехвърлянето на собствеността на стоката ще се извърши на 10 юли 2007 г., то заявлението за регистрация по чл.99, ал.З от ЗДДС следва да се подаде най-късно до 3 юли 2007 г.
В случай, че срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден ( по аргумент от чл.22, ал.7 от ДОПК). Например, ако заявлението за регистрация по чл.99, ал.З от ЗДДС следва да се подаде до 28 юли 2007к, който е събота, по силата на чл.22, ал.7 от ДОПК, следва да се приеме, че срокът/за подаване на заявлението е 30 юли 2007г. (понеделник).
/
/МАР
2
/
1

Оценете статията

Вашият коментар