Прилагането на СИДДО и ЗДДФЛ

Изх. № 94-Р-43
Дата:12.03.2013 год.
ЗДДФЛ, чл. 6;
ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 1;
ЗДДФЛ, чл. 53;
ЗДДФЛ, чл. 54, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 75.
Спогодба между правителството на Република България и правителството на САЩ за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите – чл. 14, ал. 3
Относно: Прилагането на СИДДО и ЗДДФЛ
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (вх. № ……………….), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, през 2012 г. имате сключен договор за работа като член на екипаж на кораб, използван в международен транспорт, с компания ”Х”, чието седалище е в Маями, Съединени американски щати (САЩ). В тази връзка поставените въпроси са:
1. Дължите ли данък по ЗДДФЛ за доходите си, придобити от трудова дейност като член на екипаж на кораб с работодател ”Х”?
2. Къде следва да се извърши облагането на изплатените Ви възнаграждения
– в страната, където е регистриран работодателят Ви, т. е. в САЩ, или
– в България, където сте местно лице съгласно чл. 4 от ЗДДФЛ?
С оглед изложената фактическа обстановка и в съответствие с относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по поставените въпроси:
По силата на чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина. На основание чл. 8, ал. 2 от същия закон, доходите от труд, който не е положен на територията на Република България, не са от източник в Република България, но следва да се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от закона, като доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ). Съгласно чл. 53 от ЗДДФЛ, годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Годишната данъчна декларация в случая следва да се подаде в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на физическото лице, носител на задължението за данъка (чл. 54, ал. 1 от ЗДДФЛ).
Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация (чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ). Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срока по ал. 1 по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че не са приложили ал. 2 (чл. 53, ал. 3 от ЗДДФЛ).
В чл. 75 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България е регламентирано, че, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
Между правителството на Република България и правителството на САЩ е сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) (Обн., ДВ,бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 15.12.2008 г.). На основание чл. 14, ал. 3 от СИДДО, възнаграждение, получено от местно лице на едната договаряща държава по трудово правоотношение като член на екипажа на кораб или самолет или като друг член на персонал, който въз основа на трудов договор полага труд на борда на кораб или самолет, използвани в международния транспорт, се облага с данък само в тази държава. Следователно, в конкретния случай трудовите възнаграждения подлежат на облагане само в Република България. В тази връзка, ако в САЩ са Ви удържани данъци, Вие можете да се позовете на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между нашите две страни и да поискате същите да Ви бъдат възстановени от компетентните власти на тази държава.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:

/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *