Прилагането на чл. 11, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Изх. №15-00-48
Дата:18.04.2013 год.
ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 5;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 13.
Относно: Прилагането на чл. 11, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Във връзка с Ваше писмено запитване, представляващо допълнение към предишно Ваше писмо (на което сте получили отговор с писмо наш Изх. № 15-00-48/11.03.2013 г.), заведено внас вх. № 15-00-48 от 27.03.2013 г., изразявамследното становище:
Според приложените към писмото Ви общи условия по договор за рентен срочен влог, „Рентен срочен влог е продукт, при който Банката приема за съхранение парични средства от физическо лице за определен срок, като му дава право да получава договорената лихва преди изтичане на срока на влога на равни месечни или тримесечни части”. Лихвата се начислява за целия срок на влога на годишна база и не се капитализира, а се изплаща предварително (в брой или по банкова сметка на вложителя). При разпореждане със суми по влога преди изтичането на срока му, договорът се прекратява, като в тези случаи, Банката изплаща намалена лихва, равна на лихвата, която се начислява по спестовните влогове в съответната валута. Намалената лихва се начислява, считано от началната дата на срока по договора или от датата на последното предоговаряне до датата на изтегляне на сумата. Разликата между предварително изплатената лихва и полагащата се намалена лихва се удържа служебно от сумата по влога.
Следователно, дължимата лихва по депозитната сметка, каквато безспорно е сметката по рентния срочен влог, се изчислява като краен резултат едва след изтичане срока на договора, а се плаща на лицето предварително (месечно или тримесечно), като в случай на предсрочно прекратяване на договора предварително платената лихва подлежи на връщане. В този случай, правилна е констатацията Ви, че става въпрос за авансово плащане на лихвата и съответно може да бъде приложена нормата на чл. 11, ал. 5 от ЗДДФЛ. На това основание, при авансово изплащане на доходите от лихви по депозитни банкови сметки на местни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г., доходът се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/БОЙКО АТАНАСОВ/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

възобновяване на ревизионното производство по чл.35 от ДОПК, изразяваме следното принципно становище:

1_225/14.01.2008ДОПК, чл.35Уважаеми господин …………..,Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ ……. г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, относно възобновяване на

Осигуряване на съдружник в ООД, който има отпусната пенсия, при сключен договор за управление на дружеството. Подаване на уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ и декларация за регистрация на самоосигуряв

ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в ООД, който има отпусната пенсия, при сключен договор за управление на дружеството. Подаване на уведомление по чл. 62, ал. 4

приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) за доставката на учебни помагала и работни тетрадки с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-94-Е-295Дата: 04.11.2020 год. ЗДДС, чл. 66, ал. 2; ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 2. ОТНОСНО: приложима ставка на данъка върху добавената стойност

ДОПК, чл.173

2_1466/27.11.2013 г. ДОПК – чл.173В запитването е изложена следната фактическа обстановка: в системата на отдел „МДТ” съществуват много юридически лица, подали данъчни декларации, чиито задължения