прилагането на чл.23 от ЗДДС

1_102/22.07.2010
Относно: прилагането на чл.23 от ЗДДС

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр…. с вх.№ ……….2010 г. изразяваме следното становище:
Съгласно описаната фактическа обстановка предстои Ви сключване на договор за отдавате под наем на специализирана техника за транспорт и полагане на бетонови смеси с румънско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Румъния.
В тази връзка задавате следните въпроси:
1.В случай, че отдавате под наем автобетоновози и автобетонпомпи, къде е мястото на изпълнение на доставката, съгласно чл.21 от ЗДДС?
2.Къде в ЗДДС е дадена легална дефиниция на понятието „превозни средства” и попадат ли в тази категория специалните автомобили за превоз на бетон (бетоновози) и автомобили, на чието шасие инсталирана бетонпомпа?
3.Ако се начисли ДДС на румънското дружество за услугата отдаване под наем на горепосочените средства по какъв начин същото може да си възстанови платения ДДС?
По първи въпрос:
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (обн.ДВ, бр.95/01.12.2009 г.) е променен общият принцип за определяне мястото на изпълнение на доставките на услуги и е заменен с нов, като мястото на изпълнение вече се определя от статута на получателя (данъчно задължено или данъчно незадължено лице) и установяването на същия. Същевременно, в новата редакция на закона специалната разпоредба на чл.23 от ЗДДС е с променено съдържание и заглавие “Място за изпълнение при доставка на услуга по предоставяне под наем на всички видове превозни средства“. Видно от нормата, считано от 01.01.2010 г. мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем на превозни средства зависи от това за какъв срок се отдават под наем превозните средства – дългосрочно или краткосрочно:
1.При краткосрочно отдаване под наем /краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства мястото на изпълнение е мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя – чл.23, ал.1 от ЗДДС. Краткосрочно отдаване под наем/краткосрочно предоставяне за ползване е непрекъснатото държане или ползване на превозното средство в продължение на не повече от 30 дни. Не е налице краткосрочно отдаване под наем /предоставяне в следните случаи:
– когато е уговорено автоматично продължаване на държането/ползването при непредприемане на ново действие от страна на една от страните;
– когато най-малко два срочни договора със срок до 30 дни следват един след друг, без прекъсване, или с прекъсване до два дни, във връзка със същите превозни средства и надхвърлят заедно максималния срок от 30 дни; това не се прилага , когато продължаването се дължи на ясно установени обстоятелства извън контрола на страните по доставката;
– когато уговореният срок е над 30 дни, но той бъде прекратен предсрочно по ясно установени обстоятелства извън контрола на страните по доставката и в резултат на това действителната му продължителност съответства на краткосрочно наемане
2. При дългосрочно отдаване под наем на превозни средства мястото на изпълнение на доставката се определя по правилата на чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато получателят използва услугата изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си, мястото на изпълнение на доставката е мястото, където Вие като доставчик сте установил независимата си икономическа дейност.
По втори въпрос:
Легална дефиниция за целите на ДДС на понятието „превозни средства по чл.23” е дадено в &1, т.49 от ДР на ЗДДС , съгласно което това са моторни превозни или немоторни, както и другото оборудване и устройства, проектирани да транспортират стоки или хора от едно място на друго, които могат да бъдат дърпани, теглени или бутани от превозни средства и които обикновено са проектирани и са годни да бъдат използвани за транспортиране на стоки или хора. Превозни средства са и:
а/ремаркета,полуремаркета и железопътни вагони;
б/моторни и немоторни наземни превозни средства, като мотоциклети, велосипеди, велосипеди на три колела, каравани, с изключение на каравани, които са неподвижно застопорени за земята;
в/самоходни и несамоходни плавателни съдове;
г/моторни и безмоторни въздухоплавателни средства;
д/превозни средства, проектирани за транспортиране на болниили ранени лица;
е/земеделски трактори и друга самоходна земеделска и горска техника;
ж/военни превозни средства, които не са бойни, и превозни средства за целите на разузна-ването или гражданската отбрана;
з/ механично и електронно придвижвани инвалидни колички.
Специалните автомобили за превоз на бетон и автомобилите, на чието шаси е инсталирана бетонпомпа се включват в понятието „превозни средства по чл.23” от ЗДДС във връзка определяне на мястото на изпълнение на доставката по отдаване под наем/ползване на същите.
По трети въпрос:
Ако мястото на изпълнение на доставката на услугата по отдаване под наем на превознисредства е на територията на страната и сте начислили ДДС на контрагента Ви – румънското дружество, регистрирано за целите на ДДС в Румъния, то последното може да възстанови начисления данък, ако отговаря на условията, посочени Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на общността. Правото на възстановяване на данък върху добавената стойност се упражнява от румънското дружество чрез подаване на искане за възстановяване до компетентния орган по приходите на Националната агенция по приходите посредством електронен портал, създаден в държавата членка по установяване на лицето – в случая Румъния. Начинът на подаване на искането за възстановяване чрез електронен портал създаден Румъния се определя от съответната държава. Информацията в искането за възстановяване, както и евентуално поисканата допълнителна информация се предоставя от лицето на български или английски език. Правото за възстановяване на начислен данък върху добавената стойност от румънското дружество се упражнява лично или чрез упълномощено лице.

Оценете статията

Вашият коментар