документиране и отчитане доходите на лекар, регистриран като свободна професия.

1_116/03.02.2010 г.
Наредба № Н-18/2006 г. – чл.3, ал.1; чл.4; чл.5
ЗДДФЛ чл.9, ал.1 и 2; §1, т.29
ЗДДС чл.118
Относно: документиране и отчитане доходите на лекар, регистриран като свободна професия.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ г., Дирекция „ОУИ” гр…………. изразява следното становище:
Видно от описаната в запитването фактическа обстановка, Вие сте лекар, регистриран като свободна професия с удостоверение №и идентификационен номер .
Въпросът Ви е, как да отчитате извършените от Вас продажби, за които получавате плащания в брой, когато съгласно чл.4, т.8 от Наредба № Н-18, попадате в незадължените да регистрират извършените продажби в търговски обект чрез ФУ лица?
Разпоредбата на чл.118 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ в сила от 01.01.2007 г., задължава всякорегистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от негодоставки/продажбив търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка /ФКБ/от фискално устройство /ФУ/, независимо дали му е поискан друг данъчен документ, а получателя е длъжен да я съхранява до напускане на обекта.Редът и начина на издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба № Н -18 от 13 декември 2006 г. зарегистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискалниустройства, издадена от Министерството на финансите.
Съгласно чл.3, ал.1 от Наредбата, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.
По смисъла на §1, т.41 от Допълнителната разпоредба на ЗДДС “търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Изключенията от задължението за регистриране на продажбите чрез ФУ са изброени в чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г.
В чл.4 от същата Наредбаса посочени лицата, които нямат задължениеда регистрират извършените продажби в търговски обект чрез ФУ и като такива в т.8 на същия член е посочена дейност на лицата, упражняващи свободна професия.
Предвид разпоредбата на § 1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ, за да отговарят на дефиницията „лица, упражняващи свободна професия“, медицинските специалисти трябва да осъществяват за своя сметка професионална дейност, да не са регистрирани като еднолични търговци и да са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Физически лица – лекари, упражняващи медицинска практика по чл.8, ал.1, т.1, б.„а“ от Закона за лечебните заведения /индивидуална практика за първична медицинска помощ/, могат да бъдат лица упражняващи свободна професия, ако отговарят на разпоредбата на §1, т.29 от ДР на ЗДДФЛ.
По отношение отчитането на придобитите доходи е приложима разпоредбата на чл.9, ал.1 от ЗДДФЛ, съгласно която данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
По силата на чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ, данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл.10, ал.1, т.3 /доходи от стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец/, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството /ЗСч/.
Реквизитите по чл.7, ал.1 от ЗСч са:
– наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
– дата на издаване;
– наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/ на издателя и получателя;
– предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
– име, фамилия и подпис на съставителя.
Видно от гореизложеното, правната уредба на ЗДДФЛ изисква, физическо лице, регистрирано като свободна професия – лекар, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, при извършване на дейността си да издава документ, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството за придобитите от него доходи.

Оценете статията

Вашият коментар