прилагането на чл. 28, ал. 1, буква к от ЗОДФЛ (отм.) Уважаема г-жо,

Изх. № 24-31-41……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: прилагането на чл. 28, ал. 1, буква „к“ от ЗОДФЛ (отм.) Уважаема г-жо,
По повод Ваше запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-41/01.02.2007 г., Ви уведомявам за следното:
На основание чл. 20, ал. 7 във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 1, буква „к“ от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), който е в сила до 31 декември 2006 г., физическите лица, получаващи доходи от трудови правоотношения, могат да ползват данъчно облекчение за дарение в полза на учредените и предоставените стипендии за обучение на ученици и студенти в българските училища.
В ЗОДФЛ липсва специално определение на понятието „учредени и предоставени стипендии“. По смисъла на чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове, когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България. Общите правила, касаещи учредяването и предоставянето, съответно получаването на стипендии от студенти в български училища се съдържат в разпоредбите на Закона за висшето образование /ЗВО/ и подзаконовите нормативни актове, които регламентират тази материя.
На основание чл. 9, ал. 1 и 3 от ЗВО, упражнявайки функциите си по управлението на висшето образование, държавата предоставя на Министерския съвет правата по утвърждаване условията и реда за предоставяне на стипендии в държавните висши училища. Съгласно чл. 94, ал. 1 и 2 от същия закон студентите имат право да кандидатстват за стипендии от държавния бюджет, стипендии, учредени от висшите училища, и стипендии на физически или юридически лица, като размерите, условията и редът за получаване на стипендия от студентите се определят съответно от Министерския съвет, правилниците на висшите училища и от волята на
дарителя. В този смисъл, дарителите могат да учредяват стипендии за обучение на ученици и студенти в българските училища и волята им да има определящо значение за размерите, условията и редът за получаването им, но е важно да се гарантира и правото на студентите да кандидатстват за такива стипендии. Това предполага наличието на определена процедура или правила, осигуряващи възможност на неограничен брой лица, отговарящи на определени критерии (условия), да представят своята кандидатура и да участват (да се състезават) за получаване на подобна стипендия. Следва да се има предвид и това, че когато стипендиите са за обучение на ученици и студенти в български училища по изкуствата, условията за получаването им се съгласуват със съответното учебно заведение (чл. 35, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата). Следователно, предоставянето на суми за обучение на посочено от дарителя конкретно лице (ученик или студент в съответното българско училище) не може да се приеме за учредяване на стипендия по смисъла на ЗВО.
Освен това, общата презумпция при въвеждане на данъчното облекчение по чл. 28 от ЗОДФЛ (отм.) е да се даде възможност на данъкоплатците да спестят данък в случаите, когато те, чрез предоставянето на част от своите доходи фактически осъществяват функции, присъщи принципно на държавата. Учредяването на една стипендия във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 1, буква „к“ от ЗОДФЛ (отм.), следва да има точно определено социално предназначение – поощряване на ученици и студенти с оглед техните качества като даровитост, липса на финансови възможности и други подобни, предварително установени критерии. В този смисъл е и трайната практика на Върховния административен съд на Република България – решения № 7992/14.07.2006 г.; 4270/27.04.2007 г.; 7179/06.07.2007 г.; 9691/15.10.2007 г/ и 10109/23.10.2007 г.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/
//’

Оценете статията

Вашият коментар