въпроси възникнали в хода на ревизионно производство по Приложението на разпоредбите на ЗДДС и Указание № 91-00-502/27.08.2007г. на МФ относно третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на п

Изх. № 24-31-406
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: въпроси възникнали в хода на ревизионно производство по приложението на разпоредбите на ЗДДС и Указание № 91-00-502/27.08.2007г. на МФ относно третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-406/18.12.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
Община …….. е регистрирано по ЗДДС лице, считано от 27.09.2005г. На общината са издадени две Уведомления по чл.83, ал.1 от ППЗДДС /отм./, в потвърждение на това, че е основен изпълнител: по договор, свързан с проект “……..“ на програма ФАР, с координиращ орган МРРБ и по проект “…………..“ по програма ФАР, с координиращ орган МРРБ. Към настоящият момент изпълнението и на двата договора не е приключило.
За получените доставки от регистрирани по ЗДДС лица, свързани с посочените проекти общината е упражнила право на приспадане на пълен данъчен кредит.
Въпросите Ви са:
В конкретният случай приложимо ли е Указание № 91-00-502/27.08.2007г. на МФ относно третирането на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз ?
През ревизираният период Община ……….. е извършвала както облагаеми, така и освободени доставки по смисъла на ЗДДС. Ако дейността по посочените договори, по които общината е основен изпълнител е извън рамките на независимата икономическа дейност, издадените фактури с получател МРРБ, ще участват ли при формиране на коефициента по чл.68, ал.1 от ППЗДДС /отм./ и чл.73, ал.2 от ЗДДС ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Указание № 91-00-502/27.08.2007г на МФ е издадено на основание § 6 от ПЗР на Постановление № 62 на МС от 21.03.2007г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Извън обхвата на постановлението, респ. на издаденото въз основа на него Указание на МФ са случаите на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма ФАР, за които е приложим данъчният режим по чл.173 от ЗДДС и чл. 107 от ППЗДДС.
По втори въпрос:
Съгласно чл.73, ал.2 от ЗДДС, размерът на частичния данъчен кредит се определя, като
сумата на данъчният кредит се умножи по коефициент, които се получава като отношение
между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности. Стойността на облагаемите доставки освободени от облагане с ДДС по силата на международни договори, спогодби и др. по чл.173 от ЗДДС, извършени от основен изпълнител по см. на чл.107, ал.7 от ППЗДДС участва при определянето на коефициента по чл.73, ал.2 от ЗДДС, като се включва при формирането на оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има7 право на приспадане на данъчен кредит, съгл. чл.73, ал.З, т. 1 от ЗДДС , респ. в оборота, отнасящ се за всички дейности на лицето, съгл. чл.73, ал.4, т. 1 от същия закон.
//

Оценете статията

Вашият коментар