прилагането на чл.28 ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.

Изх. № 24-33-179
Дата:11.03.2008 год.
ОТНОСНО: прилагането на чл.28 ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.
По повод на изпратено до Директора на Дирекция „ОУИ“ – гр. ………. писмено запитване, препраното по компетентност вна НАП (вх.№ 24-33-179/ 22.03.2007 г.), ви уведомявам за следното:
В чл. 37. ал.2 от ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., е предвидена изискуемост на данъка, в случаите на предварително плащане по доставка, когато в определения срок доставчикът не се снабди с документите за доказване на доставката по чл.28 от ЗДДС (виж чл.21 от ППЗДДС). Предвидено е също така последващо коригиране на резултата в следствие от прилагането на облагане с данък на тези доставки, документирани с фактура, в която е посочена нулева ставка на данъка.
Реда за начисляването на данъка в тези случаи, както и последващата корекция на резултата, е регламентиран с нормата на чл.39 от ППЗДДС. което включва издаването на протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС.
От 19.12.2007 г., с влизането в сила на ЗИД на ЗДДС, не е налице изискуемост на данъка в случаите на получени авансови плащания по повод на доставки по чл.28 от ЗДДС. Основанието за това е императивната разпоредба на чл.37, ал.2, във връзка с ал.З от ЗДДС, касаещи плащанията получени след тази дата.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за еднолични търговци през 2009 г., при пренасяне на загуби по реда на част ІІ от Закона за корпоративното подоходно облагане

2_1946/ 20.01.2012 г.КСО – чл.6, ал.8НЕВД-чл.3, ал.3, т.1ОТНОСНО: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за еднолични търговци през 2009 г., при пренасяне на загуби

Приложението на ЗОДФЛ- чл.12 ал.3

1_70-00-04/23.01.2007 г Относно: Приложението на ЗОДФЛ- чл.12 ал.3Уважаема госпожа ,Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –, относно

общата система на данъка върху добавената стойност и чл.7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно

Изх. № 94-00-125/11.12.2015 г.ЗДДС, чл.3, ал.1 ППЗДДС, чл.54, ал.2 чл.12, ал.1 чл.95, ал.3чл.96, ал.1 и ал.3чл.21, ал.2чл.86, ал.3чл.97а, ал.2 и ал.4чл.156, ал.1, т.1-4чл.156, ал.5 и

1_ИТ-00-52#1/10.07.2018 г.

1_ИТ-00-52#1/10.07.2018 г.ЗКПО, чл. 189б, ал.2, т.1-9 Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчноосигури-телна практика” с вх.№/2018 г. са описани следните хипотези:– дружество с

ППЗДДС, параграф 1

.№ ………………..Дата, ……………До……………….Копие:……………………УВАЖАЕМАГОСПОЖО …………….,Считано от 01.01.2006 г. за целите на Закона за данък добавена стойност, както и правилника за неговото прилагане, „идентификационен номер” е:а) единният

данъчна основа при ВОП

Изх. № 24-33-446Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно: данъчна основа при ВОПУважаема госпожа,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-446/26.10.2007 г..Ви уведомява следното:В писменото

прилагане на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с чл. 138а от Кодекса на труда (КТ)

Изх. № М-94-В-587Дата: 04.05.2020Наредба №Н-13, чл. 2, ал. 1;КТ, чл. 138а;КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1;КСО, чл. 6;КСО, чл. 9, ал. 1. ОТНОСНО: прилагане

makale