прилагането на чл. 29 и 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-39-149
Дата:28.12.2016 год.
ЗДДФЛ, чл. 29;
ЗДДФЛ, чл. 29а.
ОТНОСНО: прилагането на чл. 29 и 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност внаот Дирекция ОДОП …., заведено с вх. № 24-39-149/25.11.2016 г., Ви уведомявам за следното:
Поставените от Вас въпроси са свързани с начина на облагане през 2016 г. на четири физически лица – земеделски стопани, като при три от лицата описаната фактическа обстановка е сходна, а именно за периода 2011 – 2015 г. те са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, на база подадена от тях декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ. За четвъртия земеделски стопанин е посочено, че за периода 2011 – 2015 г. се e облагал по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ и в момента е регистриран по ЗДДС. Поставените от тези лица въпроси са формулирани по различен начин, но всички се отнасят до това какъв следва да е редът на облагането им – по чл. 29 или по чл. 29а от ЗДДФЛ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното принципно становище:
На основание чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
?с 60 на сто за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
?с 40 на сто за производство на преработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност).
Изключение от цитираното правило е предвидено единствено в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ, т.е. когато на това основание физическите лица – регистрирани земеделски стопани са избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. В тези случаи, облагаемият доход се формира по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ, а именно по начин, идентичен с регламентирания за едноличните търговци (виж чл. 29а, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ се упражнява с подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година (чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ). В случай, че са подали такава декларация, на основание чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ, физическите лица – земеделски стопани прилагат избрания ред на облагане за срок, не по-кратък от 5 последователни години. На основание чл. 29а, ал. 6 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г., след изтичането на този срок лицето може да:
?продължи да се облага по избрания ред, като в този случай не е необходимо да подава нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ;
?избере да се облага по общия ред на чл. 29 от ЗДДФЛ, като упражни правото си на избор в декларацията по чл. 29а, ал. 4 в срок до 31 декември на предходната година. Тъй като цитираната разпоредба е в сила от 01.01.2017 г. с § 53 от преходните и заключителни разпоредби на закона е предвидено правото на избор за 2017 г. да се упражнява в срок до 31 януари 2017 г. Следва да се отбележи, че това засяга само физическите лица – земеделски стопани, които през 2016 г. и през предходните четири данъчни години са се облагали по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ и от 01.01.2017 г. желаят да преминат към облагане по общия ред на чл. 29 от ЗДДФЛ.
В редакцията на ЗДДФЛ, действаща за 2016 г., няма специално изискване за подаване на декларация, в случай че след изтичането на минималния 5 годишен период по чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ лицето желае да продължи с облагане по този ред или да премине към облагане по общия ред на чл. 29 от ЗДДФЛ.
Предвид изложеното по-горе считам, че за 2016 г. физическите лица – земеделски стопани, които са подали декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ и за периода 2011-2015 г. са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, могат да:
-продължат да се облагат по този ред, независимо от факта, че не са подавали нова декларация в срок до 31.12.2015 г. Това е така, тъй като в разпоредбата на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ е визиран само минимален, но не и максимален срок за прилагане на избрания ред на облагане; или
-да преминат към облагане по общия ред на чл. 29 от ЗДДФЛ, като това обстоятелство не е необходимо да бъде оповестявано по специален начин, предвид редакцията на закона действаща до 31.12.2016 г.
Следва да се отбележи, че от 01.01.2014 г., отпадна задължението на физическите лица – регистрирани земеделски стопани, които са регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Следователно регистрацията по ЗДДС е без правно значение при определянето на реда за данъчно облагане на доходите, придобити от стопанска дейност като регистриран земеделски стопанин.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

облагане с данък при източника по реда глава трета от ЗКПО и деклариране на удържания данък.

Изх.№….…Гр.СофияДО “……….. БАНКА”АДКОПИЕ:ДИРЕКЦИЯ “ОУИ” Относно: облагане с данък при източника по реда глава трета от ЗКПО и деклариране на удържания данък. Уважаеми господа,Внае постъпило писмо

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВъв връзка с постъпило запитване вх. № …11.05.2012г.

изготвянето и подаването на Интрастат декларация, запитването е препратено до компетентната за това дирекция за изразяване на становище

1_ИТ-00-120/17.12.2009 г.ЗДДС – чл. 15По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” -…., изразяваме следното становище:Предвид естеството на зададения въпрос и това, че не

aabed