Приложение на разпоредбите от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно доставки в областта на проектирането и архитектурата, свързани с недвижими имоти, намиращи се на територията на с

Изх. № 24-39-153
Дата:08.02.2017 год.
ЗДДС, чл. 10а, ал. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 1;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1;
ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 3;
ЗДДС, чл. 96, ал. 2;
ЗДДС, чл. 97а, ал. 1;
ЗДДС, чл. 173, ал. 1.
ОТНОСНО: приложение на разпоредбите от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно доставки в областта на проектирането и архитектурата, свързани с недвижими имоти, намиращи се на територията на страната, предназначени за Въоръжените сили на Съединените американски щати (Силите на Съединените щати), включително и с хуманитарно предназначение, извършени от чуждестранни лица – съдружници в сдружение
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-153/29.11.2016 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, учредено по немското законодателство (немско дружество), има регистрация за целите на ДДС в Германия и България. Немското дружество е сключило договор за участие в съдружие (joint venture Arbeitsgemeinschaft) с друго дружество, установено в Съединените американски щати (американско дружество). Съдружието е учредено съгласно немското законодателство като GbR – обединение под формата на гражданско дружество (сдружение), за учредяването на което е подписан посоченият договор. Договорът между двете дружества предвижда съвместна дейност във връзка с открита тръжна процедура за сключване на рамково споразумение с Инженерния корпус на въоръжените сили на Съединените щати, подразделение Европа (Висбаден, Германия) за предоставяне на услуги в областта на проектирането и архитектурата. Сдружението се създава за целите на подписване и изпълнение на рамковото споразумение с въоръжените сили на Съединените щати. Сдружението няма персонал, оборудване и помещение. Седалището на сдружението е в Егенфелден, Германия. Сдружението има данъчна регистрация и данъчен номер в Германия, както и е регистрирано за целите ДДС в Германия. Сдружението се представлява от съдружника – немското дружество.
След сключване на рамковото споразумение Инженерният корпус на въоръжените сили на Съединените щати ще възлага на сдружението изпълнение на отделни поръчки, респективно заявки под формата на самостоятелни задания, а сдружението от своя страна ще разпределя изпълнението на отделните дейности към участниците в него като подизпълнители – немското дружество и американското дружество.
Участниците в сдружението, на които е разпределено изпълнението на отделните дейности на територията на страната, възложени от Инженерния корпус на въоръжените сили на Съединените щати, ще изпълняват задълженията си по поръчката чрез подизпълнители – български юридически лица.
Услугите основно ще включват проектиране на военни съоръжения и обекти в България, включително и евентуално проектиране с цел подпомагане на други програми, като мисии за хуманитарна помощ в съответствие с изискванията и стандартите, приложими в САЩ и България.Другите услуги, които ще се предоставят, са както следва: определяне на критериите за проектиране, архитектура и инженеринг, спецификации, специфични за проектирането анализ и проучвания, както и прогнозиране на разходи за военни съоръжения и обекти; подготовка на документи и разрешителни, които се изискват съгласно законодателството за опазване на околната среда, специфични проучвания и други дейности, които се изискват съгласно законодателството за опазване на околната среда в САЩ и България; изготвяне на проучвания за осъществимост, други специфични проучвания, геотехнически експертизи и топографско картиране, услуги по поддръжка, услуги по подпомагане на програмата, инвентарна документация и инженерна дейност и дизайн по време на строителството; услуги по проектиране, включително подробни общи концепции относно съоръжения, недвижими имоти, оценка на инфраструктура, прилагане на процеса на планиране “шарет”, CAD/GES картографиране и системен анализ на съществуващи съоръжения и инфраструктура; строителен надзор и сертификация на съответствието на строителната конструкция със съответните специфични национални стандарти и разпоредби.
Планира се във връзка с осъществяваните доставки на място в България да идват периодично служители на немското дружество, които да се информират относно етапа на изпълнение на заданието.
Немското дружество счита, че в конкретния случай ще са налице три доставки:
– доставка от подизпълнителя (българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС) към немското дружество;
– доставка от немското дружество към сдружението;
– доставка от сдружението към Инженерния корпус на въоръжените сили на Съединените щати.
В тази връзка въпросите Ви са:
1. Следва ли да се считат като услуги, свързани с недвижим имот, с място на изпълнение на територията на страната, услугите, които ще се предоставят от сдружението на Инженерния корпус на въоръжените сили на Съединените щати?
2. Услугите, свързани с недвижим имот, с място на изпълнение на територията на страната, които ще се предоставят на Инженерния корпус на въоръжените сили на Съединените щати от сдружението, ще попаднат ли в обхвата на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО) и на Споразумението по прилагане относно освобождаването от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на ССОО?
3. Попадат ли в обхвата на ССОО доставките на услуги във връзка с подпомагане на други програми, като например мисии за хуманитарна помощ?
4. Следва ли за доставки, които попадат в обхвата на ССОО, да се приложи нулева ставка на данъка върху добавената стойност от всички участници по веригата, в това число сдружението като пряк изпълнител, съдружниците в сдружението като подизпълнители, съответно и подизпълнителите на немското дружество след спазване на процедурата и снабдяване с Анекс Б към Споразумение по прилагане относно освобождаването от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на ССОО?
5. Налице ли е постоянен обект на територията на страната за немското дружество по повод изпълнението на услуги към сдружението и в тази връзка на кой идентификационен номер за целите на ДДС (немския или българския) българските подизпълнители следва да фактурират доставките на услуги към немското дружество?
6. С каква данъчна ставка следва да фактурира сдружението към Инженерния корпус на въоръжените сили на Съединените щати и следва ли да се приеме, че Инженерният корпус на въоръжените сили на Съединените щати е данъчно незадължено лице?
7. Следва ли, да се регистрира по ЗДДС сдружението, по какъв ред и какви са необходимите документи за регистрацията?
8. Ще доведе ли и при какви условия посещението на служители на немското дружество в България до установяване на независима икономическа дейност чрез постоянен обект за целите на ЗДДС на немското дружество или на сдружението?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададените от Вас въпроси:
По първи въпрос:
Общото правилото за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга се съдържа в разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС (съответно чл. 44 и 45от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива за ДДС)) и е в зависимост от обстоятелството дали получателят на същата е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Съгласно посочените разпоредби това е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност – когато получател е данъчно незадължено лице, съответно мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност – когато получател е данъчно задължено лице. Специалната разпоредба на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС (съответно чл. 47 от Директивата за ДДС) урежда мястото на изпълнение на доставката на услуга, свързана с недвижим имот, като в тези случаи се приема, че мястото на изпълнение е там, където е местонахождението на имота.
При наличие на визираните в нормата хипотези специалната норма дерогира общата. Критерият за прилагане на общото правило или изключението относно определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, свързана с недвижим имот, е дали същата е свързана с конкретен недвижим имот или не.
Когато доставката на услуга по подготовка и координация на строителните работи, включително и архитектурни, инженерни и надзорни услуги, експертна услуга или услуга на посредник, е свързана с конкретен недвижим имот, разположен на територията на страната, е приложима разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1, б. “а” или “б” от ЗДДС и мястото на изпълнение е на територията на страната.
Предвид горното, ако посочените в запитването услуги са свързани с конкретни недвижими имоти (военни съоръжения и обекти, както и с хуманитарни обекти), намиращи се на територията на страната и предвид обстоятелството, че същите по своето естество могат да се характеризират като услуги, свързани с недвижим имот, съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставките ще бъде там, където се намира недвижимият имот, т.е. на територията на страната.
Следва да се има предвид, че ако в случая, изложен в запитването, има договорено възнаграждение, което да се заплаща от сдружението към участниците в сдружението за изпълнението на отделните дейности, следва да се приеме, че не е налице хипотезата на чл. 10а, ал. 1 от ЗДДС по отношение на разпределянето от сдружението на изпълнението на отделните дейности, във връзка с възложените от Инженерния корпус на въоръжените сили на Съединените щати на сдружението поръчки, към участниците в него като подизпълнители – немското дружество и американското дружество. Считам, че в случая ще са налице доставки, извършвани от немското дружество и американското дружество, по които получател е сдружението.
По втори, трети, четвърти и шести въпрос:
Съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка.
Със Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, ратифицирано със“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3

23-22-2287/08.12.2010г.ЗЗО, чл.33, ал.1, т.3;Фактическа обстановка: Белоруски гражданин е с разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България.Въпрос: Следва ли да се осигурява по реда

искане на допълнително разяснение във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за услуга

Изх. № 26-Л-64/11Дата: 30.01.2014 год.ЗДДС, чл. 27, ал. 4, т. 2Относно: искане на допълнително разяснение във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за данък

преотстъпване на данък по реда на чл. 48, ал. 6 и 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-38-31Дата:27.05.2015 год.ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 6;ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 7;ЗКПО, чл. 189б.Относно: преотстъпване на данък по реда на чл. 48, ал. 6 и

Приложение на разпоредбата на чл.113, ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_3657/06.12.2012г.ЗДДС, чл.113, ал.5Относно: приложение на разпоредбата на чл.113, ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването, дружеството осъществява транспортни услуги във

КСО, чл.6, aл. 11

2_1726/08.07.2009г.КСО – чл.6, ал.11В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие изплащате групова застраховка „Живот” за работниците и служителите си. В застрахователното дружество посочвате средносписъчен

aabed