Прилагането на чл.34 от ЗДДС

.№ ………………
Дата, ………………..
До
…………………….
Относно:Прилагането на чл.34 от ЗДДС
Уважаема г-н …………….,
Във връзка с писмено запитване, постъпило вна НАП с вх. № ……….. г., изразявам следното становище:
Видно от представените към запитването копие на договор и приложенията към него описаният случай касае прехвърляне на собственост върху поземлен имот с площ 11058 кв.м – общо застроена и незастроена, ведно с построените в него сгради, подробно описани в договора.
В тази връзка, се счита, че предмет на самостоятелна сделка е:
– земя, поради което налице е доставка, свързана със земя, без оглед на това, че върху земята са неподвижно прикрепени съответните сгради. Това означава, че за целите на ЗДДС тази доставка е освободена по смисъла на чл.33, ал.1 във връзка с чл.34, ал.1 от ЗДДС.
– по прехвърляне на собственост върху сгради, т.е. доставка по чл.6, ал.1 и чл.7 от ЗДДС, която е облагаема на основание чл.32 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »