прилагането на чл.41, т.1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) УВАЖАЕМИ Г-ЖА ………………

Изх. № К-121
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: прилагането на чл.41, т.1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) УВАЖАЕМИ Г-ЖА ………………
Във връзка с горепосоченото писмено запитване до Дирекция ..ОУИ“ – гр. ….., препратено по компетентност вна НАП. изразявам следното становище:
Професионалното образование и обучение, когато се предоставя от институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование (ЗГЮО) с освободена доставка. Основанието за това е разпоредбата на чл. 41 т.1.б…а“от ЗДДС.
Видно от издадената от Националната агенция за професионално образование и обучение лицензния № …..от …… г. на …… ООД се отрежда статут на център за професионално обучение. В тази връзка, като институция в системата на професионалното образование и обучение, но смисъла на чл.18. г.5 от ЗПОО, предоставяните услуги, свързани с професионалното образование и обучение са освободени доставки.
В случаите, когато документирането на посочените по-горе доставки са издадени фактури (известия към тях), в които е посочен данък, тези данъчни документи на основание чл. 116. ал.З от ЗДДС се считат за погрешно съставени. Предвид това. за доставчика и получателя по доставките възниква основание за анулирането на тези документа по реда на чл.116. ал.4-5 от ЗДДС във връзка с чл.78. ал.6, чл.80, ал.1 от ППЗДДС и Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 от ПЗР към ПИДППЗДЦС в частта „Изисквания към запиете при анулиране на документи“.
Отчитайки, че от дружеството е начислен без основание данък върху добавената стойност и е упражнено право на данъчен кредит, за получени доставки, предназначени за извършването на последващи освободени доставки, размера на данъчните задължения следва да се определи съобразно правомощията на органите по приходите, регламентирани с Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *